Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Porąbka w zakresie części 2 i 3 - Gmina Porąbka w sezonie zimowym 2020/2021

» Notice description

Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawców usług w zakresie kompleksowego zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Porąbka - gmina Porąbka w sezonie zimowym 2020/2021, z podziałem na dwie części:
1) Część 2 – Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwo Porąbka przysiółek Kozubnik w sezonie zimowym 2020/2021,
2) Część 3 – Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Porąbka przysiółek Wielka Puszcza w sezonie zimowym 2020/2021,
Przedmiotem zamówienia, w zakresie każdej z części zamówienia, jest usługa polegająca na kompleksowym zimowym utrzymaniu dróg gminnych (zwanym w dalszej części dokumentacji w skrócie „ZUD”) na terenie poszczególnych sołectw gminy Porąbka, przez którą należy rozumieć:
a) likwidację skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych: opady śniegu, marznący deszcz, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.;
b) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
c) posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli;
d) pełnienie dyżurów oraz prowadzenie dokumentacji ZUD zawierającej: dziennik dyżurów określający przebieg dyżuru, stan dróg, interwencje, itp. oraz dziennik pracy sprzętu wraz z zakresem wykonanych prac;
e) sprzątanie jezdni wzdłuż krawężników z nadmiaru środków użytych do posypywania - w okresach roztopów oraz po zakończonym sezonie zimowym.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Krakowska 3
Porąbka 43-353
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Porąbka
ul. Krakowska 3
Porąbka 43-353
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in