„Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszą specyfikacją jest realizacja zadania dotyczącego zakupu wraz z dostawą 31 szt. komputerów przenośnych fabrycznie nowych wraz z oprogramowaniem
Typ:
Komputer przenośny z ekranem 15,6”
Matryca:
• rozdzielczość 1920x1080 (FHD)
• antyrefleksyjna
• podświetlenie LED
• matryca TFT
Procesor:
Procesor uzyskujący wynik co najmniej 7148 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net (na dzień nie wcześniejszy niż 01.10.2020 r.)
Pamięć RAM
• min. 8GB z możliwością rozbudowy do 12GB, rodzaj pamięci DDR4, 2400MHz.
Dysk twardy:
• min. 240GB M.2 PCIe NVMe. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”. Zatoka 2,5” gotowa do dołożenia dysku twardego. Nie dopuszcza się dysków z pamięciami QLC.
Karta graficzna:
• Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej
Multimedia:
• Karta dźwiękowa -TAK
• Kamera internetowa w ramce ekranu - TAK
• Mikrofon – TAK
• Wbudowane głośniki stereo min 2x1.5W
• Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute).
Łączność:
• Bluetooth 5.0
• WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
• 10/100/1000 Ethernet RJ45
Bateria:
• min. 2 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut. Czas pracy na baterii potwierdzony w teście MobileMark® 2014 (MobileMark 2014 Battery Life) – należy dostarczyć wyniki w formatach FDR (Full Disclosure Report ) i PDF programu MobileMark® 2014 lub kartę katalogową produktu potwierdzającą czas pracy na zasilaniu bateryjnym.

Klawiatura:
• układ US odporna na zalanie, klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym, znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne.
• tabliczka dotykowa TouchPad z obsługą gestów wielopunktowych
Zasilacz sieciowy
Zewnętrzny, max. 65W
Porty i złącza:
• 3xUSB w tym min. 2xUSB 3.0,
• złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO,
• 1xHDMI,
• Czytnik kart multimedialnych (min SD/SDXC/MMC).
• Dedykowany przycisk umożliwiający odtworzenie systemu z partycji recovery.
Zarządzanie bezpieczeństwem:
• Moduł TPM 2.0
Waga
Waga urządzenia z baterią podstawową max 2,0 kg
Gwarancja
• min. 24 miesiące,
• Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
System operacyjny
64-bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej system operacyjny zapewniający rejestrację konta komputera w domenie Active Directory z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. Wymaganie to podyktowane jest przyszłą konfiguracją sieci teleinformatycznej zamawiającego funkcjonującej w oparciu o rozwiązania usługi katalogowej udostępnianej przez usługi Windows Server. Najnowsza dostępna wersja w roku 2020.
Certyfikaty i standardy
• Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)
• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki
Inne
mysz przewodowa z dwoma przyciskami i rolką (scroll) z kablem min. 1,8 m
zestaw słuchawkowy do laptopa obu uszny, nauszny, przewodowy z połączeniem USB, przycisk wyciszania fizyczny umieszczony na przewodzie lub na mikrofonie, mikrofon na pałąku
torba mieszcząca zaoferowany model komputera przenośnego wraz z zasilaczem i akcesoriami
Wsparcie techniczne producenta
• możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu,
• możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji,
• możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego,
• naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Wymagania dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia pełnej zgodności parametrów oferowanego sprzętu z wymogami niniejszej SIWZ. W tym celu Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego dostarczą do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, próbkę oferowanego sprzętu. W odniesieniu do programowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. Ocena złożonych próbek zostanie dokonana przez Komisję Przetargową na zasadzie spełnia / nie spełnia. Z badania każdej próbki zostanie sporządzony protokół. Pozytywna ocena próbki będzie oznaczała zgodność próbki (oferty) z treścią SIWZ. Niezgodność próbki z SIWZ chociażby w zakresie jednego parametru podlegającemu badaniu bądź nieprzedłożenie wymaganej próbki w sposób i terminie wymaganym przez Zamawiającego będzie oznaczało negatywny wynik oceny próbki i będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. z uwagi na fakt, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia próbek zostanie dostarczony wykonawcom wraz z wezwaniem do złożenia próbek.

Pakiet biurowy:
Pakiet biurowy (z przeznaczeniem dla każdego komputera) Microsoft Office Standard 2019 PL lub równoważny. Licencja edukacyjna (MOLP) dla 4 szkół nieograniczona czasowo.

Klauzula społeczna:
- na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - nie dotyczy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Uwaga:
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Nazw materiałów, urządzeń lub producentów , które mogą pojawić się w siwz nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego. Służą one wyłącznie do określenia ich ogólnej charakterystyki .
Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej siwz lub załącznikach do siwz nazwa, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, usługi, roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

Fabianki 4
Fabianki 87-811
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Fabianki
Fabianki 4
Fabianki 87-811
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in