„Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”

» Notice description

Część I Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie" obejmuje m.in.: Zakres zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy czynnej technologicznie sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w miejscowości Grzegorzew metodą przewiertu sterowanego lub przecisku. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 1202/1, 1203/1 1238/1, 1201 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew. Długość sieci wodociągowej do przebudowy: ok. 120 m.
Podczas przebudowy przewidziano również montaż 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych min. DN80:
-wymiana istniejącego hydrantu, w miejscu rozpoczęcia przebudowy
-zaprojektowanie nowego hydrantu w rejonie skrzyżowania z ulicą Łąkową.
Konieczność przebudowy przedmiotowego odcinka wodociągu wynika ze skorodowania rur stalowych, z których jest on wykonany, co powoduje jego częste awarie i przerwy w dostawie wody.
Projektuje się wymianę ok. 120 m skorodowanego odcinka przewodu stalowego na przewód PE-HD SDR17 DN110 wraz z włączeniem w wodociąg stalowy w ul. Łąkowej oraz montaż 2 szt. hydrantów nadziemnych min. DN80

Zakres głównych obejmuje prac m.in.:
-sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
-obsługę geodezyjną,
-wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,
-przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci w użytkowanie,
-inwentaryzację powykonawczą,
-nadzór autorski projektanta.

Uwaga: projekt sieci wodociągowej a w szczególności włączenie musi być uzgodniony
z wykonawcą stacji uzdatniania wody.

3.3 Część II ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie" obejmuje m.in.:
Zakres zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy czynnej technologicznie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w miejscowości Grzegorzew metodą wykopu otwartego. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 999/1, 934/1, 925/1 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew.
Długość sieci kanalizacyjnej do renowacji: ok. 100 m.
Podczas przebudowy przewidziano również montaż min. 3 szt. studni rewizyjnych:
 w miejscu rozpoczęcia przebudowy,
 przyłączeniową do posesji nr 31
 na skrzyżowaniu z ulicą Źródlaną – mającą umożliwić dalszą rozbudowę sieci.
Jeżeli Wykonawca uzna, że aspekty techniczne wymagają zastosowania większej ilości studni, należy je przewidzieć w projekcie.
Konieczność przebudowy przedmiotowego odcinka kanalizacji wynika z jego uszkodzenia, powstałego podczas budowy sieci energetycznej. Uszkodzenie istniejących rurociągów kamionkowych spowodowała zanik prawidłowego spadku przewodu kanalizacji sanitarnej, co powoduje jej zapychanie.
Projektuje się wymianę 100 m uszkodzonego rurociągu kamionkowego na przewód PVC-U lite DN200 SN8 SDR34 oraz montaż 3 szt. studni betonowych DN1000 z włazami żeliwnymi.

Zakres głównych obejmuje prac m.in.:
 sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
 obsługę geodezyjną,
 wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w użytkowanie,
 inwentaryzację powykonawczą,
 nadzór autorski projektanta.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
Grzegorzew 62-640
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Grzegorzew
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
Grzegorzew 62-640
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in