ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY DĘBE WIELKIE – (3 300 000,00 zł)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dębe Wielkie.
a) wysokość kredytu: do kwoty 3 300 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy zł 00/100),
b) kredyt może być wykorzystany w całości lub w części bez dodatkowych kosztów, które będą ustalone od wysokości faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu,
c) okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 30.12.2032 roku.
d) harmonogram - rozpoczęcie spłaty kredytu:
- w roku 2024 – 100 000,00 zł w 1 racie po 100 000,00 zł (28 czerwca);
- w roku 2025 – 200 000,00 zł w 2 ratach po 100 000,00 zł (31 marca, 30 czerwca);
- w roku 2026 – 100 000,00 zł w 1 racie po 100 000,00 zł (30 czerwca);
- w roku 2027 – 400 000,00 zł w 4 ratach po 100 000,00 zł (31 marca, 30 czerwca, 30 września, 30 grudnia);
- w roku 2028 – 500 000,00 zł w 4 ratach po 125 000,00 zł (31 marca, 30 czerwca, 29 września, 29 grudnia);
- w roku 2029 – 500 000,00 zł w 4 ratach po 125 000,00 zł (30 marca, 29 czerwca, 28 września, 28 grudnia);
- w roku 2030 – 500 000,00 zł w 4 ratach po 125 000,00 zł (29 marca, 28 czerwca, 30 września, 30 grudnia);
- w roku 2031 – 500 000,00 zł w 4 ratach po 125 000,00 zł (31 marca, 30 czerwca, 30 września, 30 grudnia);
- w roku 2032 – 500 000,00 zł w 4 ratach po 125 000,00 zł (30 marca, 30 czerwca, 30 września, 30 grudnia);
e) spłata odsetek w okresach miesięcznych,
f) odsetki naliczane będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków, płatne do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, odsetki za miesiąc grudzień 2032 r. płatne będą do dnia 30 grudnia 2032 r.
g) oprocentowanie kredytu będzie zmienne, liczone jako suma stawki WIBOR 1 M z ostatniego miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek, powiększone o stałą marżę bankową określoną na dzień otwarcia oferty,
h) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów,
i) do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 18.11.2020 r.,
j) oferent jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie jednej stawki składającej się ze stopy procentowej WIBOR 1 M oraz marży banku, w skład której wchodzą wszystkie opłaty i prowizje,
k) zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Dębe Wielkie wraz z deklaracją wekslową,
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej Gminy za zgodą obu stron,
m) Liczba dni w roku 365,
n) do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć datę uruchomienia kredytu:
- kwota 3 300 000,00 zł – 21.12.2020 r.


Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe - które stanowią załącznik nr 4 do SIWZ:
- sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za III kwartał 2020 roku
- sprawozdanie Rb-27 S- z wykonania dochodów budżetowych za III kwartał 2020 roku.
- sprawozdanie Rb - 28 S - z wykonania wydatków budżetowych za III kwartał 2020 roku,
- sprawozdanie Rb - N o należnościach za III kwartał 2020 roku,
- sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za III kwartał 2020 roku,
- Uchwała nr FK.XIX.0007.182.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 3 września 2020 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finasowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dębe Wielkie,
- Uchwała Nr Wa.413.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Dębe Wielkie kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
- Uchwała Nr Wa.403.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 października 2020 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dębe Wielkie za I półrocze 2020 roku.

Sposób obliczenia ceny
Do określenia wartości zamówienia zastosowanie mają:
- stawka WIBOR 1M z dnia 18.11.2020 r.
- opłaty i prowizje banku
- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zatrudnienie pracowników
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. czynności w zakresie prowadzenia rachunku bankowego, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 & 1 Kodeksu Pracy.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa powyżej, na podstawie art. 22 & 1 Kodeksu Pracy.

W okresie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych przedłoży stosowne oświadczenie potwierdzające zatrudnienie pracowników o których mowa powyżej. Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia opisanego w pkt 3 na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500,00 zł miesięcznie, od każdego niezatrudnionego pracownika na umowę o pracę wykonującego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określony przez Wykonawcę w ofercie.

W przypadku odmowy przedstawienia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników na umowę o pracę, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wykonanie czynności w ramach ustawowych kompetencji w celu sprawdzenia/kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na umowę o pracę przy czynnościach w zakresie prowadzenia rachunku bankowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Strażacka 3
Dębe Wielkie 05-311
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Dębe Wielkie
ul. Strażacka 3
Dębe Wielkie 05-311
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in