Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy ul. Łąkowej w Rychwale

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa ulicy Chabrowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej wraz z chodnikiem przy
ul. Łąkowej w Rychwale.
2. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
 roboty pomiarowe,
 roboty rozbiórkowe,
 nawierzchnie chodników;
 nawierzchnie zatok autobusowych,
 nawierzchnie jezdni,
 roboty brukarskie – krawężniki,
 roboty kanalizacyjne,
 opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót.
3. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został również
w załącznikach do SIWZ obejmujących projekt budowlany wraz z projektem stałej organizacji ruchu (Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 7 do SIWZ).
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, organizacji ruchu drogowego, zapewnienia obsługi geodezyjnej, do wznowienia znaków geodezyjnych
w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie prowadzonych robót, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona:
a) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 2 egzemplarzach;
b) projekt czasowej organizacji ruchu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 09:30


» Location

Plac Wolności 16
Rychwał 62-570
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Rychwał
Plac Wolności 16
Rychwał 62-570
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in