Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń składowania akt, serwerowni oraz ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na pierwszej kondygnacji budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku zlokalizowanego przy ul. Płockiej 39. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w szczególności:
1) demontaż istniejących elementów wyposażenia ścian
2) przygotowanie powierzchni ścian i sufitów poprzez uzupełnienie ewentualnych ubytków np. gotową zaprawa tynkarską
3) pomalowanie tynków ścian farbami emulsyjnymi
4) wymiana uszkodzonych płyt sufitowych w istniejącym suficie podwieszonym i jego pomalowanie
5) wykonanie sufitu podwieszanego
6) wymiana drzwi na szklane wraz z drewnianymi ościeżnicami
7) wymiana drzwi wewnętrznych
8) dostawa i montaż klimatyzacji
9) wykonanie napisów ściennych
10) wymiana oświetlenia w ciągach komunikacyjnych
11) przeniesienie instalacji elektrycznych oraz teleinformatycznych ze ścianki przeznaczonej do zmiany
12) zabudowanie instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz C.O. w obudowie z płyt gipsowo-kartonowych
13) wyprowadzenie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych do projektowanego stanowiska recepcji z uwzględnieniem instalacji z przeznaczeniem dla pętli indukcyjnej,
14) zamiana drzwi wewnętrznych na okno z blatem dla stanowiska recepcji (blat szerokości 90 cm umieszczony nie wyżej niż 90 cm od posadzki (optymalna wysokość 70 – 80 cm).
Zakres prac do wykonania został opisany w projekcie budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w projekcie aranżacji wnętrz w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku, stanowiących załączniki do SIWZ.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku niejasności lub różnic między projektem, a aranżacją pierwszeństwo maja zapisy określone w projekcie.
Ponadto Zamawiający informuje, że dostawa mebli (z wyłączeniem lustra, lameli laminowanych, lady, 3 krzeseł dla interesantów, krzesła biurowego dla pracownika recepcji) będzie przedmiotem odrębnego postępowania.
2. W zakresie przedmiotu zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń, wyposażenia oraz materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji zadania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także w projekcie aranżacji wnętrz w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku. Załączony przedmiar robót ma charakter poglądowy i pomocniczy. Opis przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), projektem aranżacji wnętrz w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie z warunkami wzoru umowy.
5. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym Przed wykończeniem pomieszczeń ostateczne rozwiązania, w tym również kolorystykę zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyte zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę mają one wyłącznie charakter przykładowy, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Należy przyjąć, iż stanowią one tylko wskazania i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania, a Wykonawca nie jest zobowiązany do ich zastosowania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. W związku z powyższym proponuje się zapoznanie się Wykonawcy ze stanem istniejącym remontowanych pomieszczeń. W celu ustalenia terminu i godziny zapoznania się z miejscem robót Wykonawca winien skontaktować się z pracownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego:
Izabellą Koper tel. 23 662 77 64/66 wew. 210
Wizja na terenie robót, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp nie będzie organizowana przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązany będzie opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji uproszczony kosztorys ofertowy, który będzie pełnić funkcję pomocniczą i informacyjną w realizacji przedmiotu umowy i nie może stanowić podstawy do roszczeń związanych z ewentualnym niedoszacowaniem przedmiotu umowy. W kosztorysie Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić rozwiązanie i usuwanie wszelkich kolizji ujętych i nieujętych w dokumentacji projektowej i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a niezbędne do osiągnięcia rezultatu Umowy. Pozycje nie ujęte przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania uważane będą, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu.
10. Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót (czynności) od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 18.12.2020 r., oraz od dnia 19.12.2020 r. do dnia zakończenia realizacji umowy. Harmonogram musi określać wysokość wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczególnych etapów robót budowlanych. Treść i dane zawarte w harmonogramie rzeczowo - finansowym muszą być podane w taki sposób aby było możliwe rozliczenie robót częściowych.
11. Wymagania wynikające z art. 29 ust.3a ustawy Pzp
1) Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- roboty ogólnobudowlane: roboty malarskie, tynkarskie, montażowe,
- inne fizyczne prace związane bezpośrednio z realizacją zamówienia rozumiane, jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, również obejmujące posługiwanie się określonymi narzędziami lub urządzeniami.
Pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych.
Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogu,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót budowlanych
3) W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu – oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Osoby wskazane w oświadczeniu muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie osób ujętych w wykazie.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów ( oświadczeń lub kopii umowy/umów) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Płocka 39
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Płoński
ul. Płocka 39
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in