Dostawy nabiału

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału, sklasyfikowanego w grupie CPV 15500000-3 dla Zakładu Karnego w Tarnowie, w szacunkowych ilościach (ilości za cały okres obowiązywania umowy):

Część I – Mleko, śmietana, sery
Mleko granulowane– opakowania max 20 kg 650 kg
Twaróg chudy, pakowany po 200 g lub 250 g 9 200 kg
Ser topiony pakowany po 50g lub 100g 1 200 kg
Ser żółty salami 800 kg
Śmietana 12 % pakowana po 300 – 500 g 2 150 kg
Ser do smarowania fromage pakowany po 80g - 100 g 1 150 kg

Okres przydatności do spożycia na ww. artykuły min. 14 dni od daty dostawy.


Część II – Wyroby homogenizowane
Serek homogenizowany smakowy 6 700 kg
pakowany po 100 g -150 g
Serek homogenizowany naturalny pakowany po 150 g 1 850 kg

Zamawiający wymaga, by Wykonawca dostarczał w ramach jednej dostawy serków homogenizowanych smakowych jeden rodzaj smaku serka, chyba że Zamawiający określi inaczej w zamówieniu jednostkowym.

Okres przydatności do spożycia na ww. artykuły min. 14 dni od daty dostawy.

Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy lub parametrom odnoszącym się do tych norm.

Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ilościach i terminach określonych przez zamawiającego wraz z oryginałem faktury lub rachunku.Termin wykonania zamówienia to okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 11:00


» Location

ul. St. Konarskiego 2
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Zakład Karny w Tarnowie
ul. St. Konarskiego 2
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in