„Świadczenie usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dzierzążnia w okresie 1 stycznia 2021 r.- 31 grudnia 2021r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dzierzążnia z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane w każdej ilości raz w miesiącu w okresie od listopada do marca, a w okresie od kwietnia do października dwa razy w miesiącu (raz na dwa tygodnie);
b) Segregowane odpady komunalne – odbierane w każdej ilości raz w miesiącu.
2) Odbieranie, transport i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z 3 pojemników (tzw. dzwony) zlokalizowanych w miejscu użytku publicznego znajdujących się w Dzierzążni przy remizie OSP. 3 pojemniki typu dzwon o poj. 1,5 m3 (papier, szkło, tworzywa sztuczne) – odbierane na żądanie Zamawiającego po całkowitym zapełnieniu. Wykonanie usługi w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy konieczności odbioru.
3) Odbieranie odpadów komunalnych, sprzed posesji w której będą zbierane następujące rodzaje odpadów – 2 razy w roku (1 raz na pół roku):
a) Wielkogabarytowych i mebli (kod 20 03 07)
b) Rozbiórkowych i budowlanych (kod 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80; 17 01 82; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 17 02 04*),
c) Resztek farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich (kod 20 01 27*; 20 01 28; 15 01 10*; 15 01 11*)
d) Rozpuszczalniki, środki czyszczące i opakowania po nich; (kod 20 01 13*; 20 01 14*; 20 01 15*; 20 01 29*; 20 01 30; 15 01 10*; 15 01 11*)
e) Zbiorniki po aerozolach, pozostałości po środkach dezynfekcji i dezynsekcji oraz domowych opakowań po nich (kod 15 01 10*; 15 01 11*)
f) Baterie i akumulatory (kod 20 01 33*; 20 01 34*)
g) Przepracowane oleje (kod 20 01 26*)
h) Przeterminowane leki (kod 20 01 31*; 20 01 32)
i) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (kod 20 01 21*)
j) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kod 20 01 23*; 20 01 35*; 20 01 36)
k) Zużytych opon (kod 16 01 03)
l) Zużyte kartridże i tonery
Odbiór w/w odpadów następował będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze wskazaniem przez Zamawiającego wykazu posesji zgłoszonych przez mieszkańców do odbioru. Termin i ilość posesji objęta odbiorem w/w odpadów zostanie uzgodniona przez Zmawiającego i Wykonawcę.
4) Do dnia 31 grudnia 2020 roku Wykonawca zobowiązany jest do wykonania innych czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 1 do SIWZ), tj. wyposażenia w pojemniki, worki i kontenery odpowiednio nieruchomości zamieszkałe, jak również przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram odbioru odpadów komunalnych

- w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122), Planu gospodarki odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2024, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 3/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024), Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia, przyjęty Uchwałą nr 126/XV/2020 z dnia 15 maja 2020r., oraz innymi przepisami prawa ustawowego i prawa miejscowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:30


» Location

28
Dzierzążnia 09-164
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Dzierzążnia
28
Dzierzążnia 09-164
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in