Świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w latach 2021-2022.

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, szatni, pomieszczeniach technicznych, sanitarnych, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych, windach znajdujących się przy ul. Piotrkowskiej 171, 173 175, ul. Mazowieckiej 4, ul. Tuwima 36 oraz dwóch kontenerach usytuowanych przy ul. Papierniczej i Al. Włókniarzy w Łodzi ,o łącznej powierzchni 3058,90 m². Usługa realizowana będzie w budynkach przy:
a) przy ul. Piotrkowskiej 171 (oficyna I piętro) – powierzchnia całkowita 65,43 m²,
5 pomieszczeń biurowych, 4 okna oraz toaleta składająca się z ubikacji i umywalki. Przeciętna liczba pracowników ca 6 osób,
b) przy ul. Piotrkowskiej 173 – powierzchnia całkowita 1371,06 m², w tym 1071,57 m² powierzchni biurowej, 299,49 m² korytarzy, 63 pomieszczenia w tym: 51 pomieszczeń biurowych, 5 gabinetów dyrektorskich, 1 sekretariat, 123 okna, 9 punktów sanitarnych oraz 9 pomieszczeń z umywalką. Przeciętna liczba pracowników ca 105 osób.
c) przy ul. Piotrkowskiej 175 - powierzchnia całkowita 792,41 m², 29 pomieszczeń
w tym: 14 pomieszczeń biurowych, 2 pomieszczenia socjalne, 3 pomieszczenia gospodarcze, 1 sala konferencyjna, 43 okna, oraz 5 punktów sanitarne, oraz 4 pomieszczenia z umywalką. Przeciętna liczba pracowników ca 50 osób.
d) przy ul. Mazowieckiej 4 – powierzchnia całkowita ca 650 m², 22 pomieszczenia,
w tym: 9 pomieszczeń biurowych, 6 pomieszczeń technicznych, 3 pomieszczenia socjalne (jadalnia i szatnie), 40 okien oraz 4 pomieszczenia sanitarne, w tym 3 kabiny prysznicowe. Przeciętna liczba pracowników ca 40 osób.
e) przy ul. Tuwima 36 – powierzchnia całkowita ca 180 m², 9 pomieszczeń,
w tym: 3 pomieszczenia biurowe, 2 sale konferencyjne, 1 pomieszczenie techniczne, 7 okien, 3 witryny frontowe, oraz 1 pomieszczenie socjalne, 2 pomieszczenia sanitarne. Przeciętna liczba pracowników ca 12 osób.
f) dwa kontenery usytuowane przy ul. Papierniczej i al. Włókniarzy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy”.
2.1. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.
2.2. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
2.3. Wykonawca, który oferuje metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie
itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest tę równoważność wykazać. Stosownie do punktu 35 Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2018-07-12, C-14/17, w tym celu wymaga się złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów i oświadczeń potwierdzających np. karty katalogowe /
specyfikacje techniczne / opisy itp.
3. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. świadczenia usługi sprzątania wynikające z zawartej umowy były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę.
4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób , o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularzu aktu umowy.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Piotrkowska 173
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in