Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni obsługujących obiekty administrowane przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie w 2021 r.

» Notice description

1.
Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni obsługujących
obiekty administrowane przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie w 2021 r. z
wykorzystaniem prawa opcji. Szacunkowa ilość oleju opałowego objętego przedmiotowym zamówieniem
wynosi łącznie z prawem opcji 100 000 dm3 , tj. 50 000 dm³ - zakres podstawowy, 50 000 dm³ - prawo
opcji. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj. zamówienia, w czasie trwania umowy, oleju w
ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym minimalna ilość dostaw
wynosi 50 000 dm³ a maksymalna 100 000 dm³ z opcją – 50 000 dm³. 3. W ramach minimalnej ilości
(podstawowej) zostanie zakupiony olej do nieruchomości: - osiedle mieszkaniowe Kuraszew -
Suchowola, gm. Wohyń, powiat Radzyń Podlaski - w ilości 50 000 dm³. 4. W ramach opcji
przewidywany jest zakup oleju do Lubartowa, Parczewa i Kuraszewa- Suchowoli, oraz innych
nieruchomości na terenie Województwa Lubelskiego, które zostaną zlecone do zarządzania
Zamawiającemu w trakcie 2019 r. w ilości 50 000 dm³. 5. Jednorazowa dostawa oleju do kotłowni w
Kuraszewie - Suchowoli nie będzie mniejsza niż 5 000 dm³ a do pozostałych kotłowni nie będzie
mniejsza niż 1 000 dm³. 6. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w częściach, wg
każdorazowego zamówienia dostawy oleju do określonej kotłowni w ilości wskazanej w zamówieniu.
Zamawiający będzie przekazywał zamówienie w formie pisemnej lub telefonicznie, które niezwłocznie
zostanie potwierdzone faksem lub e-mailem. 7. Olej opałowy lekki (olej napędowy do celów grzewczych)
powinien spełniać co najmniej wymagania zgodne z Polską Normą PN-C- 96024:2011 lub równoważną,
gatunek L1, Aprobatami Europejskimi i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymagania
ustawy z 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r., poz.
660) oraz Rozporządzenia Ministra Energii z 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych
dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane
ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008) oraz posiadać następujące parametry: a) wartość
opałowa nie mniej niż 42,6 MJ/kg b) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C c) temperatura zapłonu
nie mniejsza niż 56°C d) gęstość w temp. 15°C nie wyższa niż 860 kg/m3 e) zawartość wody nie więcej
niż 200 mg/kg f) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (w przeliczeniu na masę) g) zawartość stałych ciał
obcych nie większa niż 24mg/kg. h) barwa czerwona. 8. Wykonawca zapewni realizację obowiązków
zgłoszeniowych i rejestracyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Uniwersytecka 4
Lublin 20-029
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie
ul. Uniwersytecka 4
Lublin 20-029
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in