Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, parków, budynków Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Milanówek

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów użyteczności publicznej oraz jednostek podległych usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Milanówka. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.), dalej w treści jako: ,,Prawo energetyczne’’ oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
2. Zamawiający informuje, iż proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej odbywa się po raz kolejny. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania w jego imieniu czynności niezbędnych w przeprowadzaniu procesu zmiany sprzedawcy.
3. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usługi dystrybucji energii elektrycznej.
4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie.
5. Dostawa będzie się odbywała na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne, KC oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
6. Łączne szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie tj. od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wyniesie 1.893.788,00 kWh.
7. Rozliczenia z tytułu poboru energii elektrycznej będzie się odbywało na podstawie odczytów danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych udostępnianych przez OSD.
8. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w SIWZ stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych Punktów Poboru Energii. Faktyczne zużycie energii uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym, że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego lub poszczególnych Odbiorców końcowych (jednostek budżetowych) żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Wykonawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii wskazana w SIWZ. Zamawiający informuje, że wszystkie punkty wskazane w załączniku do SIWZ (oświetlenie uliczne) mają zamontowane zegary astronomiczne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościuszki 45
Milanówek 05-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
Milanówek 05-822
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in