Dostawa materiałów ochronnych w okresie 4 miesięcy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ochronnych w okresie 4 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 11:00


» Location

Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Clothing

» Buyer data

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 286 596 500, 00 zł
Jana Pawła Woronicza 17
Warszawa 00-999
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in