Wymiana nawierzchni dojazdu do piwnic w budynku Laboratorium Budownictwa wraz z uporządkowaniem kanalizacji i naprawą murka oporowego. Oznaczenie sprawy: IA1/B/20/73/HP

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni dojazdu do piwnic w budynku Laboratorium Budownictwa wraz z uporządkowaniem kanalizacji i naprawą murka oporowego. Zakres robót obejmuje:

a) rozebranie nawierzchni betonowej wraz z wywozem gruzu betonowego,
b) wymianę kanalizacji zewnętrznej na kanalizację z rur PCV z podłączeniem w studzienkach,
c) wymianę studzienki kanalizacyjnej z kręgów betonowych oraz podłączenie rur kanalizacyjnych,
d) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, oczyszczenie kostki i ponowne ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej,
e) rozebranie krawężników drogowych oraz odwodnienia liniowego wraz z wywozem,
f) skorytowanie nawierzchni placu oraz drogi dojazdowej z wywiezieniem ziemi na wysypisko, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 lub 0/63 grubości 30 cm,
g) osadzenie krawężników drogowych na fundamencie betonowym z oporem,
h) wymianę wpustu drogowego z podłączeniem do kanalizacji, montaż odwodnienia liniowego szerokości 50 cm z podłączeniem do kanalizacji przy budynku,
i) wykonanie wierzchniej warstwy z betonu C30/37 grubości 25 cm,
j) remont betonowego murka oporowego, wykonanie tynków oraz pomalowanie farbą emulsyjną zewnętrzną,
k) wykonanie dylatacji wg załączonego rysunku, dylatacji przy budynku oraz murkach na pełną głębokość nawierzchni betonowej z zalaniem masą bitumiczną, pozostałe do nacięcia na
gł. 10 cm.

2. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 01.02.2021 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 10:00


» Location

Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in