Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grębków

» Notice description

 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grębków w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439.) a także zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z późn. zm. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór z przed posesji indywidualnie od każdego gospodarstwa domowego całej masy odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne. - Odebrane selektywnie zebrane odpady komunalne - przekazywanie do instalacji odzysku i unieszkodliwianie odpadów w instalacjach zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020., poz. 797 z późń. zm.) oraz zasadą bliskości określoną w art. 20 w/cyt. Ustawy. - Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy przekazać do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Szczegółowy opis określony został w SIWZ. 

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Wspólna 5
Grębków 07-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Grębków
ul. Wspólna 5
Grębków 07-110
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in