Remont stacji uzdatniania wody pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu stacji uzdatniania wody pływalni Ośrodka Sporu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Zakres rzeczowy robót w szczególności obejmuje:
1. Demontaż starych szaf oraz dostawa i montaż nowych szaf zasilających – 3szt ( duże szafy elektryczne)
2. Dostawa i montaż nowych przemienników częstotliwości – 7 szt
- 6 sztuk do pomp o mocy 4 kW każda
- 1 sztuka do pompy o mocy 7,5 kW
3. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych ekranowych przewodów zasilających – 7szt
4. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych urządzeń pomiarowo sterujących (pomiar: chlor wolny, chlor ogólny, Ph, Redox) – 3szt
5. Demontaż starego oraz dostawa i montaż nowego urządzenia pomiarowo sterującego (pomiar: chlor ogólny, Ph, Redox) – 1szt
6. Dostawa i montaż nowego urządzenia modułu wizualizującego i archiwizującego – 1 szt
7. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych kompletnych stacji dozujących – 11 szt
W tym:
11 nowych pompek dozujących ( 4 szt wykonanie materiałowe NPB, 7 szt wykonanie materiałowe PPB )
- 5 pompek o wydajności 2,1 L/h wykonanie materiałowe PPB
- 1 pompka o wydajności 2,1 L/h wykonanie materiałowe NPB
- 2 pompki o wydajności 0,74 L/h wykonanie materiałowe PPB
- 2 pompki o wydajności 4,4 L/h wykonanie materiałowe NPB
- 1 pompka o wydajności 7,1 L/h wykonanie materiałowe NPB
- 11 nowych zbiorników – 5 sztuk 60 L, 6 sztuk 100L ( zbiorniki do stacji dozujących)
- 11 nowych ssaw - zamknięcia do zbiorników
- 11 nowych inżektorów – wykonane z materiału PVC przyłącze węża 6x12mm, przyłącze do instalacji ½”
- 7 nowych przewodów sterujących
- 7 nowych węży dozujących po 50m – węże dozujące PVC zbrojone rozmiar 12x6 mm
- 4 nowe węże dozujące po 10m – węże dozujące PVC zbrojone rozmiar 12x6 mm
8. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych sterowników regulatorów poziomu wody – 3szt
9. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych sond regulacji poziomu wody – 12 szt
10. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych elektrozaworów – 3 szt
11. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych kurków pobierczych – 4 szt
12. Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych mocowań do kurków pobierczych – 4 szt
13. Uruchomienie i Oddanie obiegów w pełni sprawnych i gotowych do pracy w zakresie wykonanych usług – 4 sztuki
Prace remontowe prowadzone będą na terenie czynnego obiektu i muszą być tak zorganizowane, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim osób i nie powodowały zbyt dużych utrudnień.
Roboty remontowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.
Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
Po zakończeniu prac remontowych należy uporządkować miejsce prac na podbaseniu w obiekcie OSiR Dzielnicy Śródmieście
Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym wykonaniem zadania.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.
Całość robót należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać stacja uzdatniania , obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,
- zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane
obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość
zastosowanych materiałów i wyrobów ( jest to warunek odbioru robót).
2. Szczegółowy opis oraz zakres robót określają załączniki nr 8-10 do SIWZ (OPZ, Dokumentacja projektowa: przedmiar robót + rysunki oraz STWiOR).
3. Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej. W tym celu należy się skontaktować z kierownikiem obiektu, nr tel. 22 825-38-60 wew.108, kom. 508 833 161 . Zamawiający informuje, że w trakcie przeprowadzania wizji lokalnej nie będą udzielane odpowiedzi na żadne pytania. Ewentualne pytania, które mogą nasunąć się po odbyciu wizji, należy skierować do Zamawiającego na adres e-mail: biuro@osir-polna.pl. W celu zapewnienia równego traktowania Wykonawców Zamawiający opublikuje odpowiedzi na te pytania na stronie internetowej www.osir-polna.pl (zakładka zamówienia publiczne), z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1a ustawy Pzp.
Dokonanie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.
4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, wykonujących następujące czynności: roboty w zakresie demontażu, montaż instalacji hydraulicznych, prace wykończeniowe.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia pracowników zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Szczegółowe wymogi określa §5 Wzoru umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Polna
Warszawa 00-625
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście
ul. Polna
Warszawa 00-625
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in