Druk i dostawa zeszytów edukacyjnych dla uczestników warsztatów Green Guerillaz realizowanych w ramach projektu „Nature is my Homeland - międzynarodowe działania twórcze grup artystycznych - pedagogów/ specjalistów/ studentów z 4 uczelni - creative searches/ poszukiwania twórcze/ warsztaty/ sympozja/ publikacje” realizowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” zgodnie z umową nr PPI/APM/2018/1/00006/U/001 z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Druk i dostawa zeszytów edukacyjnych dla uczestników warsztatów Green Guerillaz realizowanych w ramach projektu „Nature is my Homeland - międzynarodowe działania twórcze grup artystycznych - pedagogów/ specjalistów/ studentów z 4 uczelni - creative searches/ poszukiwania twórcze/ warsztaty/ sympozja/ publikacje” realizowanego w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” zgodnie z umową nr PPI/APM/2018/1/00006/U/001 z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.
2. Druk w.w. publikacji będzie realizowany na materiałach własnych Wykonawcy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostarczenie wydrukowanego nakładów książek (transport na ryzyko i koszt Wykonawcy) oraz rozładunek i wniesienie do miejsca wskazanego przez odbierającego w imieniu Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13.
Koszty związane z dostawą gotowego przedmiotu zamówienia pod wskazane adresy winny zostać wliczone do ceny usług poligraficznych.
5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
6. Wszelkie prace i czynności nieopisane w SIWZ, a zdaniem Wykonawcy niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste, uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia i wliczyć do ceny oferty.
7. Odbiór wydrukowanego nakładu objętego zamówieniem będzie się odbywał w momencie jego wydania upoważnionemu do odbioru pracownikowi odpowiednio w siedzibie wskazanej w ust. 4 i zostanie potwierdzony jego podpisem na protokole odbioru bez zastrzeżeń. Wzór protokołu stanowi załącznik do umowy.
8. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń, nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiającego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu umowy.
9. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, w tym Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ, zostaną odrzucone.
10. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ, bądź załącznikach do SIWZ, nazw materiałów lub znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, jednak o parametrach techniczno - jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki materiałów/produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca oferując materiał równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ
11. W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością materiałów Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia do Wykonawcy i/lub niezależnych jednostek badawczych mogących potwierdzić spełnienie wymagań.
12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia - Podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, zakresu (część) zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp). Jeżeli Wykonawca nie zamieści w ofercie ww. informacji, wówczas zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego działania jak za własne.
13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby pracujące przy obsłudze maszyn drukarskich, wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia w zakresie druku, byli zatrudnieni przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).
14. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej czynności. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.
15. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 09:30


» Location

Plac Matejki 13
Kraków 31-157
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Plac Matejki 13
Kraków 31-157
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in