Dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowych pojemników na odpady segregowane (6 000 sztuk o pojemności 240 l).

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, fabrycznie nowych pojemników na odpady segregowane (6 000 sztuk o pojemności 240 l).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załączniki nr 2 do SIWZ o nazwie „Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)” i załącznik nr 2 do formularza oferty o nazwie „Formularz wyliczenia ceny”.
3. Oferowane przez wykonawcę pojemniki muszą posiadać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia. Oferowane przez wykonawcę pojemniki muszą odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu zamówienia – muszą być na poziomie lub lepsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie.
5. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci.
Dodatkowe kody (CPV):
66114000-2 Usługi leasingu finansowego.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą).
11. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia.
12. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.
14. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
15. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 60 miesięcy, licząc od daty odbioru.
16. Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów, ul. Grunwaldzka 52, Pokój, ul. Skośna.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 13:00


» Location

ul. Mariańska 2
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial packaging

» Buyer data

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o.
ul. Mariańska 2
Namysłów 46-100
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Packaging category published on OnePlace in last 10 days.