Świadczenie usługi ochrony i dozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO w obiektach Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w 2021 roku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, obiektów i otaczającego terenu Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu przy ul. Podmiejskiej 10, 63-900 Rawicz. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia składającego się z budynków, wymienionych w Załączniku Nr 1 do umowy, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach oraz terenu wokół budynków. W zakres czynności osób pełniących ochronę wchodzi także palenie w piecu CO (70 KW). Szczegółowe warunki dozoru mienia wymieniono w Załączniku Nr 2 do umowy.
2. Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ) cenę jednostkową za 1 godz. realizacji przedmiotu zamówienia (oddzielnie cena za godzinę dozoru mienia wraz z paleniem w piecu CO oraz oddzielnie cena za godzinę palenia w piecu CO poza godzinami dozoru mienia). Cenę realizacji przedmiotu zamówienia stanowi iloczyn stawki godzinowej i ilości godzin przewidzianych do dozoru mienia i palenia w piecu CO w 2021 roku.
3. Wykonawca musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i uprawnienia do realizacji wszystkich usług wskazanych w umowie i załącznikach. Wszyscy pracownicy z pomocą, których Wykonawca wykonywać będzie umowę muszą posiadać niezbędne szkolenia, które będą sukcesywnie uzupełniane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i rzetelnością wynikającą z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy. Za posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień osób biorących udział w realizacji zamówienia, odpowiada w całości Wykonawca.
4. Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobą/-ami, które będą paliły w piecu centralnego ogrzewania poza godzinami dozoru mienia, z zapewnieniem temperatury określonej w przepisach dla pomieszczeń biurowych. Wykonawca kontroluje stany opału i zgłasza Jednostce realizującej ewentualną potrzebę jego uzupełnienia. Opał dostarcza i zapewnia Jednostka realizująca. Obowiązkiem Wykonawcy jest także utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniu kotłowni i składowiska opału, utrzymanie pieca w ruchu, zgłaszanie ewentualnych awarii pieca lub instalacji grzewczej, usuwanie popiołów z kotłowni oraz informowanie Jednostki realizującej o ewentualnych zagrożeniach pożarowych.
5. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
1) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 roku poz. 1320): usługi dozoru i ochrony mienia.
2) Obowiązek wskazany w punkcie 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
3) W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 1 Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące czynności we wskazanym przez Zamawiającego zakresie będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
4) Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 1, wzywając go na piśmie do przekazania niezbędnych do weryfikacji informacji, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania. Informacje, o których mowa wyżej to imienny wykaz osób oraz udostępnienie do wglądu druku RCA dla każdej z nich. Zamawiającemu niezbędne są tylko informacje zawarte w poz. III.A.01 i 02, w poz. III.B.01 (kod tytułu ubezpieczenia 01.10, który mówi o tym, że pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i zdrowotnemu), a także poz. V.01. Pozostała część druku winna być zanonimizowana.
5) W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ww. terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

Mikołaja Kopernika 4
Rawicz 63-900
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu
Mikołaja Kopernika 4
Rawicz 63-900
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in