„Dostawa licencji oprogramowania w ramach projektu “Negative CO2 emission gas power plant NOR/POLNORCCS/NEGATIVE-CO2-PP/0009/2019” projekt współfinansowany ze środków POLNOR 2019 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” z podziałem na dwie części: Część nr 1: oprogramowanie do termodynamicznego i chemicznego modelowania systemów energetycznych z wychwytem CO2 i produkcją metanolu; Część nr 2: oprogramowanie do termodynamicznego modelowania systemów energetycznych”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia „Dostawa licencji oprogramowania dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Licencje na oprogramowania będą dostarczone wraz z nośnikami instalacyjnymi lub w wersji elektronicznej. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z Aplikacji, przekazując hasła dostępu lub inne dane lub pliki umożliwiające dostęp do Aplikacji.
2) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia parametry techniczne i wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
3) Licencja zostanie udzielona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na czas określony w ramach udzielonej licencji
4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolną liczbę części.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
6) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
7) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 13:00


» Location

ul. Narutowicza 42686
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny
ul. Narutowicza 42686
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in