„Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Środy Wielkopolskiej w 2021 r.”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja usługi, związanej z przyjęciem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Środy Wielkopolskiej w 2021 r.”
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja usługi, związanej z przyjęciem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Środy Wielkopolskiej w 2021 r.”.
3 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
• 90500000-2 – usługi związane z odpadami
4. Nazwa i kod odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10)
• 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - szacunkowa ilość 1400 Mg
• 200307 Odpady wielkogabarytowe - szacunkowa ilość 25 Mg,
• 200201 Odpady ulegające biodegradacji - szacunkowa ilość 25 Mg,
• 150101 Opakowania z papieru i tektury - szacunkowa ilość 15 Mg,
• 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych - szacunkowa ilość 25 Mg,
• 150107 Opakowania ze szkła – szacunkowa ilość 25 Mg
5. Niniejsze zamówienie dotyczy odpadów komunalnych wskazanych w ust. 3 niniejszego działu swiz, gdzie dla każdej kategorii odpadów ujęta została szacunkowa ilość, przewidziana do zagospodarowania w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021.
6. Zamawiający przewiduje możliwość przekazywania większej lub mniejszej ilości odpadów
w zakresie każdej pozycji wyszczególnionej w ust. 3, w zależności od rzeczywistej ilości odpadów odebranych z nieruchomości niezamieszkałych - bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru innych odpadów niż wskazany w ust. 3 kod odpadów, jeżeli będzie to podyktowane koniecznością ich zagospodarowania z powodu zmiany przepisów prawa.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

Wiosny Ludów 3
Środa Wielkopolska 63-000
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o.
Wiosny Ludów 3
Środa Wielkopolska 63-000
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in