Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Radziechowy-Wieprz

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy RADZIECHOWY-WIEPRZ w planowanej ilości około: 297,172 MWh w tym :
a) C12 a I i II strefa - 72,424 MWh
b) C12 b I i II strefa - 9,200 MWh
c) C22A I i II strefa - 45,000 MWh
d) C11 I strefa - 170,548 MWh


w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, dla punktów poboru określonych w załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Podane ilości MWh wg. taryf określone w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) do SIWZ są ilościami szacunkowymi. Określenie przewidywanego poboru energii służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.
3. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie rzeczywistego zużycia energii (wskazań układów pomiarowych) wg cen i stawek opłat wynikających ze złożonej oferty.
4. Dostawa energii elektrycznej realizowana będzie na podstawie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”.
5. Niniejsze zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
6. Wykonawca zapewni sprzedaż energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy – Prawo Energetyczne. Warunkiem rozpoczęcia dostaw jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia obowiązków podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca musi posiadać aktualne umowy lub promesę zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD, tj. Tauron Dystrybucja S.A. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do punktów poboru Zamawiającego.
9. Wyłoniony Wykonawca przygotuje, wypełni i wyśle poprzez właściwą platformę wymiany informacji (należącą do lokalnego OSD) zgłoszenia sprzedaży energii elektrycznej (oraz w imieniu Zamawiającego zgłosi potrzebę zawarcia nowych umów na dystrybucję energii elektrycznej, o ile będzie to konieczne) na wszystkie punkty poboru energii elektrycznej (wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ) do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Tauron Dystrybucja S.A.) – w celu uzyskania pozytywnej ich weryfikacji na dzień 1 stycznia 2021 r. W tym celu Wykonawca przygotuje również stosowne pełnomocnictwo/pełnomocnictwa (w ciągu 2 dni od zawiadomienia Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawcy), które przedłoży Zamawiającemu do podpisu. W przypadku negatywnej weryfikacji któregoś punktu poboru energii elektrycznej Wykonawca powiadomi niezwłocznie (7 dni liczone od momentu, gdy zgłoszenie umowy sprzedaży otrzyma status „negatywny”) o tym Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny negatywnej weryfikacji. Po ustaleniu Zamawiającego z Wykonawcą przyczyn negatywnej weryfikacji, Wykonawca zgłosi umowę sprzedaży powtórnie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
10. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawarto w załączniku nr 6 do SIWZ.
11. Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ zawarł Istotne postanowienia umowy, których treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w umowie z Zamawiającym.
12. Zamawiający ustala minimalny termin płatności na 21 dni, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy mogą zaoferować termin zapłaty dłuższy, na warunkach opisanych w niniejszej SIWZ.
13. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 12:00


» Location

Wieprz 700
Radziechowy 34-381
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Radziechowy - Wieprz
Wieprz 700
Radziechowy 34-381
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in