SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. KRYNICZNEJ W BIELSKU PODLASKIM

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Codzienne sprzątanie i utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim. Sprzątaniem objęty jest teren targowiska oraz przyległe place i ulice w miejscach, na których odbywa się handel oraz parking obok szaletu o łącznej szacunkowej powierzchni ok. 7800m2. Zakres czynności:
a) w okresie zimowym odśnieżanie terenu targowiska, części przyległych placów i ulic w miejscach, na których odbywa się handel, w tym ul. A. Mickiewicza, stołów handlowych oraz przejść między nimi oraz parkingu znajdującego się obok szaletu i posypywanie piaskiem wszystkich tych miejsc w przypadku gołoledzi (w ciągu całego dnia handlowego), usuwanie śniegu z zadaszeń wiat handlowych, wywożenie śniegu z terenu targowiska,
b) w okresie wiosennym, letnim i jesiennym codzienne zamiatanie placu targowiska oraz części przyległych placów i ulic w miejscach, na których odbywa się handel, w tym ul. A. Mickiewicza oraz terenu pod wiatami handlowymi,
c) usuwanie śmieci i wszelkich nieczystości z miejsc, na których odbywa się handel,
d) niedopuszczanie do rozprzestrzeniania się śmieci w czasie trwania handlu poza teren, na którym odbywa się handel (jeżeli śmieci pochodzące z działalności targowiska zostaną przeniesione przez wiatr poza teren handlu – należy je bezwzględnie usunąć),
e) zebrane śmieci należy gromadzić w workach i wrzucać na bieżąco do kontenera na śmieci ustawionego na parkingu (zapewnienie kontenera – na koszt Wykonawcy),
f) wywóz śmieci i nieczystości z kontenera oraz małych pojemników umieszczonych między wiatami handlowymi i w innych miejscach targowiska – na koszt Wykonawcy.
2) Obsługa szaletu znajdującego się na parkingu – codziennie w godzinach funkcjonowania targowiska. Pobieranie opłat od użytkowników szaletu (zgodnie z załączonym do SIWZ Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w sprawie ustalenia cen za korzystanie z szaletu miejskiego – Załącznik Nr 5 do SIWZ) i opłacanie z tego wszelkich należności z tytułu prowadzenia szaletu (woda, ścieki, energia elektryczna). Odpowiadanie za należyty stan sanitarny szaletu:
a) mycie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych,
b) mycie i dezynfekcja glazury i terakoty,
c) opróżnianie koszy i wymiana wkładów foliowych,
d) mycie luster,
e) zapewnienie i systematyczne uzupełnianie mydła, ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz środków zapachowych, a także w czasie trwania pandemii środków do dezynfekcji rąk,
f) mycie okien.
2. Wszelkie narzędzia i materiały potrzebne do sprzątania terenu targowiska i utrzymania w należytym stanie sanitarnym szaletu, tj. środki czystości, miotły, szpadle, łopaty, taczki i inny sprzęt zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy z firmą specjalizującą się w wywozie nieczystości (na żądanie Zamawiającego okazywanie potwierdzeń wywozu nieczystości).
4. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego udostępniać miejsca na targowisku pod ustawienie kontenerów lub innych straganów handlowych pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.
5. Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego jest Pani Ala Dębowska tel. 857318154, a Wykonawca wyznaczy koordynatora do bieżącego kontaktu z Zamawiającym wpisując dane personalne i numer telefonu do umowy.
6. Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresach miesięcznych.
7. Wykonawca na własny koszt zawiera umowy ubezpieczenia i ponosi pełną odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki powstałe na terenie targowiska wynikające z ich niewłaściwego utrzymania.
8. Zgodnie z art.29 ust.3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących wykonania przedmiotowej usługi wymienionej w rozdz. III ust.1 SIWZ wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących powyższe czynności na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320). Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi w terminie 5 dni wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę w zakresie świadczenia przedmiotowej usługi. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego udowodnić zatrudnienie na umowę o pracę, wskazanych w wykazie osób w terminie 5 dni od dnia wezwania, w szczególności przedstawiając oświadczenie tych osób, że pozostają w zatrudnieniu. Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej usługi (art.29 ust. 3a ustawy PZP).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Kopernika 1
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in