Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4619P na odcinku Rajsko - Pietrzyków”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4619P na odcinku Rajsko - Pietrzyków”.
2. W ramach przedmiotowego zamówienia planowana jest przebudowa drogi na odcinku ok. 2,5 km.
3. Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym szczegółowe dane wyjściowe
do opracowania dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
1) projekt budowlany branży drogowej (w 5 egz.) wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu,
2) ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji w 5 egz. (zakres ewentualnych kolizji należy przedstawić na roboczo do akceptacji Zamawiającego) wraz
z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z póżn. zm.),
3) projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem,
4) wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, opinie innych organów wymaganych przepisami szczególnymi oraz zezwolenia i związane z nimi decyzje administracyjne,
5) przedmiar robót, kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej,
6) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
7) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
8) pełnienie nadzoru autorskiego.
5. Projekt winien uwzględniać m.in:
1) poszerzenie jezdni do 5,50 m,
2) wykonanie warstwy wiążącej i wyrównawczej do uzyskania planowanego spadku dwustronnego na poszerzeniach,
3) ew. wykonanie chodników,
4) ew. wykonanie ścieżki rowerowej,
5) wykonanie remontu odwodnienia drogi,
6) obustronne umocnienie poboczy z kruszywa łamanego lub destruktu o szerokości 0,75 m,
7) wykonanie warstwy wyrównawczej na całej długości drogi – średnia grubość 4 cm,
8) wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm na całej długości drogi.
6. Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej w 5 egz. z tym,
że kosztorysy inwestorskie i ofertowe w 1 egz., oraz w wersji elektronicznej (w 1 egz.
- na płycie CD).
7. Mapę do celów projektowych (nieaktualizowana) zabezpiecza Wykonawca.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu mapy do celów projektowych wraz z przedmiotowym opracowaniem.
9. Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez stosowanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.


10. Wykonawca opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
11. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady na 60 miesięcy
od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu stwierdzającego poprawność dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem kompletności i pod względem merytorycznym.
12. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 winien opracować projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będący członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Oświadczenie - załącznik nr 3 do Siwz).
13. Przedmiot umowy winien zostać wykonany z należytą starannością i zgodnie
z obowiązującymi przepisami a w szczególności z :
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z póżn. zm.),
2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
3) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363
z póżn. zm. ),
4) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz.124),
5) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2020 r. poz. 1609),
6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389).
14. Zaleca się dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie będącym przedmiotem niniejszego zamówienia i jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego oraz pozyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.
15. Kody opisujące przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV:
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

Plac Św. Józefa 5
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Powiat Kaliski
Plac Św. Józefa 5
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in