Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach wewnętrznych (w tym: pomieszczeniach biurowych, korytarzach, salach konferencyjnych, pomieszczeniach kuchennych oraz w toaletach) użytkowanych przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zwane dalej „Zamawiającym” przy użyciu środków, materiałów oraz sprzętu Wykonawcy.
2. Miejscem wykonywania usługi jest budynek zlokalizowany przy ul. Jasnogórskiej 11, w Krakowie (całe piętro II oraz część parteru). Usługa sprzątania realizowana będzie w dni robocze, (poniedziałek – piątek) w godzinach 1630 – 2030 – usługa świadczona przez max.4 osoby po 4 godziny dziennie każda. W zakres zadań związanych z wykonaniem niniejszej usługi wchodzą następujące czynności:
a) sprzątanie w pomieszczeniach i pokojach biurowych,
b) sprzątanie korytarzy,
c) sprzątanie sal konferencyjnych,
d) sprzątanie toalet, urządzeń sanitarnych i armatury,
e) sprzątanie pomieszczeń socjalnych.
3. Dodatkowo w zakresie czynności określonym powyżej obowiązkiem Wykonawcy będzie również mycie okien oraz pranie wykładzin z zastrzeżeniem ust. 16.1 SIWZ.
4. Świadczenie usług utrzymania czystości polegać będzie na sprzątaniu pomieszczeń biurowych przy użyciu własnego sprzętu, środków czyszczących, dezynfekujących oraz stałego zapewnienia: papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie, płynu do dezynfekcji rąk, płynu do naczyń i odświeżaczy powietrza oraz worków na śmieci i gąbek do naczyń. Jakość materiałów czyszczących i higienicznych przewidzianych do świadczenia przedmiotowych usług nie może odbiegać, od standardu określonego w treści SIWZ. Wymaga się aby w pomieszczeniach WC w godzinach pracy urzędu były dostępne na bieżąco: papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło, płyn do dezynfekcji rąk, odświeżacze powietrza oraz w pokojach socjalnych ręczniki papierowe płyn do mycia naczyń oraz gąbki,
5. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty (usługi) dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe powinny posiadać produkty (usługi) użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
6. Opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie czynności polegających na świadczenie usług utrzymania czystości w siedzibie Zamawiającego (ust. 2 pkt od a) do e) SIWZ), Wykonawca powierzył realizację przedmiotu zamówienia pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 Kodeksu Pracy. W konsekwencji tego, Zamawiający żąda od Wykonawcy aby w terminie nie później niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, zatrudnił/zatrudniał na podstawie umowy o pracę, wszystkich pracowników wymienionych w § 4 ust. 2 wzoru umowy.
8. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonywaniu tego obowiązku przez Wykonawcę, ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego wymagania oraz naliczenia kary umownej, której wysokość została określona we wzorze umowy.
9. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu województwa małopolskiego.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:00


» Location

Jasnogórska 11
Kraków 31-358
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning services

» Buyer data

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Jasnogórska 11
Kraków 31-358
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in