Obsługa szaletów miejskich (zamówienie podzielone na 5 części)

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa szaletów miejskich zlokalizowanych przy: ul. Młyńskiej, ul. Połtawskiej, ul. Armii Krajowej (przejście podziemne), Rynku Staromiejskim 14, ul. Księdza Biskupa Czesława Domina w Koszalinie
Kody CPV:
90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, z których każdy adres stanowi odrębną część zamówienia i obejmuje:
- część nr 1: obsługę szaletu miejskiego położonego przy ul. Młyńskiej w Koszalinie,
- część nr 2: obsługę szaletu miejskiego położonego przy ul. Połtawskiej w Koszalinie,
- część nr 3: obsługę szaletu miejskiego położonego przy Alei Armii Krajowej w Koszalinie (przejście podziemne),
- część nr 4: obsługę szaletu miejskiego położonego przy Rynku Staromiejskim 14
- część nr 5: obsługę szaletu miejskiego położonego przy ul. Księdza Biskupa Czesława Domina w Koszalinie,
2.1. Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dowolnie wybraną część lub części zamówienia.
2.2. Niedopuszczalne jest złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty w danej części zamówienia.
2.3. Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej części.
2.4. Dana część zamówienia jest niepodzielna i wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wszystkich elementów składowych danej części zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.
2.5. Wykonawca składając ofertę częściową wypełnia jedynie tę część zamówienia, na którą składa ofertę.
2.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3. Zakres zamówienia obejmuje: obsługę 5 szaletów miejskich w okresie trwania umowy tj. :
1) w okresie wiosenno – letnim tj. od dnia 1 kwietnia do 31 października:
- od poniedziałku do piątku od godziny 09:00 do godziny 18:00;
- w soboty, niedziele i święta od godziny 10:00 do godziny 18:00;
2) w okresie jesienno – zimowym tj. od dnia 1 listopada do 31 marca:
- od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do godziny 18:00;
- w soboty, niedziele i święta od godziny 10:00 do godziny 16:00;
3) zapewnienia do obsługi min. 1 osoby na każdy szalet (dotyczy to również szaletu przy
ul. Połtawskiej z uwagi na częste dewastacje klamki i wrzutni monet),
4) wyposażenia go w środki i sprzęt do utrzymania czystości oraz papier toaletowy i ręczniki papierowe, niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy,
5) wykonywanie we własnym zakresie i na własny koszt konserwacji, bieżących napraw i remontów, usuwanie awarii i graffiti do kwoty 400,00 złotych brutto za każdy przypadek (na każdym szalecie);
6) Zamawiający zastrzega, że w przypadku zaistnienia okoliczności, czyniących obsługę szaletu bezprzedmiotową i nieuzasadnioną ekonomicznie Zamawiający ma prawo wyłączyć z obsługi szalet na każdym etapie umowy, bez prawa ubiegania się przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wyłączony szalet za okres wyłączenia szaletu z obsługi;
7) najpóźniej w dniu podpisania Umowy wykonawca dostarczy zamawiającemu listę osób, które będą wykonywały Przedmiot umowy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzanymi, na żądanie zamawiającego, właściwymi dokumentami np. deklaracją ZUS DRA lub umową o pracę;
8) każda zmiana osoby wykonującej Przedmiot Umowy, będzie wiązała się ze zgłoszeniem Zamawiającemu tego faktu, na co najmniej 3 dni przed planowaną zmianą, pisemnie lub w formie elektronicznej.
Szczegółowy zakres usług został określony w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.
4. Rozliczenie z wykonawcą następować będzie na podstawie comiesięcznych faktur. Wykonawca doręczy zamawiającemu faktury VAT do 5 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Płatności dokonywane będą w terminie 21 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.
5. Termin realizacji zamówienia:
- część nr 1: ul. Młyńska w terminach 01.02.2021 r. – 31.07.2022 r.
- część nr 2: ul. Połtawska w terminach 01.02.2021 r. – 31.07.2022 r.
- część nr 3; ul. Armii Krajowej w terminach 01.02.2021 r. – 31.07.2022 r.
- część nr 4: Rynek Staromiejski 14 w terminach 01.02.2021 r. – 31.07.2022 r.
- część nr 5 ul. Ks. Bp Czesława Domina w terminach 01.05.2021r. – 30.09.2021 r., 01.05.2022 r. – 31.07.2022 r.
Uwaga!
Otwarcie szaletu przy ul. ks. bp. Czesława Domina planuje się okres 8 miesięcy trwania umowy, jednakże zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia szaletu poza wyznaczonymi terminami, maksymalnie łącznie o 2 miesiące. Do wyceny usługi należy przyjąć maksymalny czas otwarcia szaletu tj. 10 miesięcy.
6. Wzór umowy, dla każdej z części, stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ i jest integralną częścią dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
7. Podwykonawstwo.
1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
2) wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców,
3) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia,
4) jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,
5) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 09:45


» Location

ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Połczyńska 24
Koszalin 75-815
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in