WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY JEDLNIA-LETNISKO

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY JEDLNIA-LETNISKO dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
Gmina Jedlnia Letnisko oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY JEDLNIA-LETNISKO
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz w imieniu:
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni- Letnisko
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Myśliszewicach
• Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Natolinie
• Publicznego Przedszkola w Jedlni- Letnisko
• Gminny Ośrodek Kultury w Jedlni- Letnisko
Zamówienie – kompleksowa dostaw gazu ziemnego do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 1 463 471,00 kWh. Na koszty korzystania z przedmiotu zamówienia w ww. okresie składają się: opłata za sprzedaż gazu, opłata abonamentowa, opłata dystrybucyjna stała i opłata dystrybucyjna zmienna.
2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi 212 508,73 zł. W kosztach ponoszonych w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia nie zostały uwzględnione ewentualne opłaty za przekroczenie Mocy umownej, opłaty z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne dodatkowe opłaty ustalone w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która obowiązuje zarówno wszystkich Wykonawców jak i Zamawiających (sprzedawców i odbiorców), na zasadach wynikających z taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Radomska 43
Jedlnia-Letnisko 26-630
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels

» Buyer data

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko
ul. Radomska 43
Jedlnia-Letnisko 26-630
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in