Świadczenie na terenie Gminy Supraśl usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania chorego.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na terenie Gminy Supraśl usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania chorego.
Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych wynikających m.in. z rodzaju ich schorzenia. Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności:
a) pielęgnację i terapię zaleconą przez lekarza,
b) zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych osób wymagających opieki,
c) dokonywanie zakupów, załatwianie spraw osobistych podopiecznego,
d) podstawową opiekę higieniczno-sanitarną,
e) pomoc w utrzymywaniu więzi ze środowiskiem,
f) usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie,
g) inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w miejscu zamieszkania klienta.
Zamawiający przewiduje, iż niezbędna do realizacji zamówienia ilość godzin pracy, którą należy wycenić w ofercie to 14.668 h. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia ilości godzin w miarę potrzeb.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:00


» Location

Józefa Piłsudskiego 17
Supraśl 16-030
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Medical services

» Buyer data

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu
Józefa Piłsudskiego 17
Supraśl 16-030
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in