Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych do oddania inwestycji do eksploatacji dla zadania pn. Budowa ujęcia wody wraz ze Stacją Uzdatniania Wody i zbiornikiem wyrównawczym w msc. Bartoszowiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na w/w zadanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej oraz robót budowalnych w systemie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z PFU oraz wszystkimi załącznikami do SIWZ i zaleceniami inwestora. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganymi przepisami w tym prawa budowlanego (zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dla budowy w/w inwestycji. Dokumentacja projektowa powinna umożliwić wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych. Zakres prac obejmuje min.: 1. wykonanie odwiertu i obudowy studni zasadniczej wraz z uzbrojeniem, 2. budowę zbiornika magazynowego wody, 3. budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody (SUW), 4. budowę infrastruktury towarzyszącej w tym rurociągów łączących studnie ze stacją SUW i zbiornikiem, budowę odstojników i kanalizacji wód spustowych i przelewowych ze zbiorników wyrównawczych, 5. budowę kanalizacji wód popłucznych, budowa kanalizacji ścieków chemicznych z chlorowni, zasilania energetycznego, sterowania, ogrodzenia stacji i placów wewnętrznych, 6. budowę zbiornika chłonnego wód popłucznych i awaryjnych, 7. budowę drogi dojazdowej do stacji wodociągowej, 8. budowę sieci wodociągowej od zbiornika do włączenia w sieć w Bartoszowinach. 9. budowę 3 studzienek wodomierzowych w Bartoszowinach, 2 studzienki na sieci PE 110 mm, 1 studzienka na średnicy PE 32 mm oraz 2 zasuwy na istniejącym przyłączu PE 32 mm. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: - zapoznanie się i weryfikacja dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ, gdzie zostały określone wymagane parametry przedmiotu zamówienia, - uzyskanie na koszt własny aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej wraz z jej opracowaniem i uzyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych prawem uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, - uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowaną inwestycją, - uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego, rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Dla terenu na którym przewidywana realizacja inwestycji, nie ma w chwili obecnej obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - wybudowanie obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, i wszystkich niezbędnych pozwoleń do dostarczenia wody z nowo wybudowanej studni dla mieszkańców gminy, - kompletne zagospodarowanie terenu wraz z drogą dojazdową, - dokonanie rozruchu całego obiektu w tym wszystkich zabudowanych pomieszczeń, dostarczenie instrukcji obsługi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników użytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń, -wykonanie w okresie rękojmi i gwarancji wymaganych przez producentów zamontowanych urządzeń przeglądów, konserwacji tych urządzeń oraz ewentualnych napraw wszelkich urządzeń zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach: Wzorze umowy – stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ, Programie funkcjonalno-użytkowym – stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, Dokumentacji geologicznej sporządzonej w przypadku likwidacji otworu wiertniczego wykonana w celu rozpoznania budowy geologicznej i hydrogeologicznej w miejscowości Bartoszowiny – stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Rynek 15
Nowa Słupia 26-006
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 15
Nowa Słupia 26-006
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in