Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w 2021 roku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych na terenie Gminy Radziłów w 2021 roku wraz z ich transportem do właściwej Instalacji komunalnej wskazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, tj. do Instalacji komunalnej w Czartorii.
Do realizacji zamówienia zostanie skierowany samochód przystosowany do odbioru odpadów komunalnych wraz z kierowcą. Zamawiający zapewni pracowników do obsługi samochodu – śmieciarki.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części i obejmuje następującą usługę:

Cześć I: Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i wielkogabarytowych
1) Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych, które znajdują się na terenie Gminy Radziłów. Wykaz adresów tych nieruchomości, z których będą odbierane odpady zostanie przez Gminę Radziłów przekazany Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, najpóźniej siedem dni po podpisaniu umowy.
2) Liczba gospodarstw domowych, z których będą odbierane odpady komunalne może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3) Powierzchnia Gminy Radziłów wynosi 19 954 ha.
4) Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Radziłów wynosi 4805 osób (stan według ewidencji ludności stan na dzień 02.10.2020 r.).
5) Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Radziłów – 1072.
6) Odbiór odpadów komunalnych w latach poprzednich oraz w 2020 roku odbywał się na następujących trasach:
a) 1 trasa: Radziłów: ul. Karwowska, ul. Bargłówek, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Sadowa, ul. Słoneczna, ul. Pogodna, ul. Plac 500-lecia, ul. Ogrodowa, ul. Szczuczyńska, ul. Kościelna, ul. Długa, ul. Gęsia, ul. Krótka, ul. Mickiewicza, Czartoria; czas realizacji trasy – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 3 Mg/miesiąc,
b) 2 trasa: Radziłów: ul. Grzybowa, ul. Gumienna, ul. Piękna, ul. Nadstawna, ul. Łomżyńska, Radziłów Kolonia, Radziłów, Czartoria; czas realizacji trasy – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 3 Mg/miesiąc,
c) 3 trasa: Radziłów, Mikuty, Słucz, Glinki, Wiązownica, Zakrzewo, Czartoria; czas realizacji trasy – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 3,2 Mg/miesiąc,
d) 4 trasa: Radziłów, Dębówka, Dusze, Wypychy, Konopki, Barwiki, Szyjki, Racibory, Brychy, Czachy, Brodowo, Łoje-Awissa, Szlasy, Klimaszewnica, Sośnia, Radziłów, Czartoria; czas realizacji – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 3 Mg/miesiąc,
e) 5 trasa: Radziłów, Mścichy, Okrasin, Ostrowik, Karwowo, Radziłów, Czartoria; czas realizacji – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 3,8 Mg/miesiąc,
f) 6 trasa: Radziłów, Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo Pieniążek, Janowo, Czerwonki, Kieljany, Kownatki, Święcienin, Kramarzewo, Borawskie-Awissa, Konopki-Awissa, Radziłów, Czartoria; czas realizacji – 1 dzień; ilość odpadów – ok. 2,7 Mg/miesiąc.
7) Szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru i transportu w czasie trwania umowy wynosi:
1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) - 362 Mg,
2) odpady wielkogabarytowe – 25 Mg,
Zamawiający zastrzega, że podane ilości mają charakter szacunkowy i służą przede wszystkim oszacowaniu kosztów realizacji usługi.
8) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi związanymi z realizacją zamówienia – w szczególności z siecią dróg dojazdowych do posesji objętych zamówieniem. Taka wizja lokalna niezbędna jest w celu zapewnienia pełnej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych czynności zapewniających odbiór odpadów z każdej nieruchomości (szczególnie z nieruchomości, do których dojazd jest utrudniony).
9) Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych zapewnia właściciel nieruchomości.
10) Mieszkańcy dotychczas gromadzą odpady komunalne w pojemnikach:
a) pojemniki o pojemności 110 litrów ocynkowane;
b) pojemniki o pojemności 120 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;
c) pojemniki o pojemności 240 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;
d) pojemniki o pojemności 1100 litrów z tworzywa sztucznego z kółkami;
Zmieszane odpady komunalne będą gromadzone w w/w pojemnikach. W dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości wystawi je przed posesją przy drodze dojazdowej do nieruchomości zapewniając łatwy dostęp dla Wykonawcy.
11) Wymagana częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziłów:
a) odpady niesegregowane (zmieszane) – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietna do 31 października i raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca;
b) odpady wielkogabarytowe- raz w roku w miesiącu lipcu (lub innym miesiącu - zgodnie z ustalonymi przez Zamawiającego i Wykonawcę szczegółowymi terminami);
12) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowego informowania Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach postępowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów.
13) Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wyżej wymienionych nieprawidłowości poprzez wykonywanie zdjęć lub zapisów wideo, w sposób umożliwiający jednoznaczne potwierdzenie nieprawidłowości i identyfikację miejsca, daty oraz właściciela nieruchomości.
14) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania bieżących raportów o stwierdzonych przez nieprawidłowościach, zawierających m.in.:
a) Nr raportu,
b) dane kontaktowe sporządzającego raport,
c) datę sporządzenia raportu,
d) datę i godzinę stwierdzenia nieprawidłowości,
e) opis stwierdzonej nieprawidłowości,
f) opis sposobu postępowania z odpadami, których gromadzenie zostało zakwestionowane.
15) Przedmiotem zamówienia nie jest:
a) Odbieranie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
b) Wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów,
c) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane,
d) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
e) Rozliczenie finansowe z instalacją komunalną do zagospodarowania odpadów.
f) Zatrudnienie pracowników od obsługi samochodu śmieciarki, tzw. ładowaczy.
16) Warunki wykonywania usługi – obowiązki wykonawcy realizującego zamówienie:
a) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w każdej ilości z nieruchomości zamieszkałych, instytucji samorządu terytorialnego oraz Szkół Podstawowych na terenie gminy zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu.
b) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
c) Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia nie może wykorzystywać pojazdów z zabudową ROTOPRESS.
d) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramów odbioru odpadów niesegregowanych zmieszanych i wielkogabarytowych. Harmonogram zatwierdzi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów do 7 dni od podpisania umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych.
e) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym odpowiadają za politykę informacyjną dotyczącą zasad i terminów odbioru odpadów. Za bezpośrednie informowanie mieszkańców odpowiada Zamawiający.
f) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zmienionego harmonogramu odbioru odpadów dla Zamawiającego z co najmniej 10 – dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca kalendarzowego.
g) Zamawiający będzie publikował harmonogram odbioru odpadów na stronie internetowej www.radzilow.pl oraz dostarczy właścicielom nieruchomości i instytucjom samorządu terytorialnego oraz dla Szkół Podstawowych na terenie gminy.
h) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić pracownikom Zamawiającego skierowanym do wykonywania usługi podczas odbioru uporządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków albo pojazdów Wykonawcy.
i) Obowiązkiem Wykonawcy będzie umożliwienie pracownikom Zamawiającego posprzątania miejsca wokół ww. pojemników, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi.
j) Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych raportów ze wszystkich tras przejazdów podczas zbierania odpadów wraz z adnotacją i wyszczególnieniem tych nieruchomości, z których nie odebrano odpadów. Adnotacja winna zawierać przyczyny nieodebrania odpadów z danej nieruchomości.
k) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w formie elektronicznej podglądu w czasie rzeczywistym aktualnego położenia pojazdów, które będą odbierały odpady z terenu gminy Radziłów.
l) Wszystkie odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radziłów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Instalacji komunalnej w Czartorii. Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów.
m) Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Radziłów w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.
n) Wykonawca zapewni właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia.
o) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, odczytywanie i przechowywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów w trakcie realizacji usługi. Ponadto ów monitoring powinien być wyposażony w czujniki zapisujące dane o miejscu wyładunku odpadów. Dane powstałe w wyniku działania w/w systemów powinny być udostępniane dla możliwej weryfikacji dokonywanej przez Zamawiającego.
p) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w Gminie Radziłów lub w odległości nie większej niż 60 km od granic administracyjnych Gminy Radziłów.
q) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności :
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- uchwały Nr XXXI/186/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 186).
17) Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości. Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów z nieruchomości Zamawiający skontroluje rodzaj odpadów i zgodność ich z przeznaczeniem pojemnika/worka. W przypadku, w którym właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wykonawca odbierać będzie wszystkie odpady z nieruchomości jako niesegregowane (zmieszane).
18) W przypadku awarii samochodu odbierającego odpady lub wystąpienia innej przyczyny niezależnej od Wykonawcy, która wpływa na terminowość odbioru odpadów będzie on zobowiązany w ciągu 1 godziny poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

Cześć II: Odbiór odpadów komunalnych segregowanych
1) Zakresem II części zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych segregowanych: szkło, tworzywa sztuczne, papier, popiół, odpady ulegające biodegradacji, metale.
2) Odpady wskazane w pkt 1 odbierane będą ze wskazanego miejsca na terenie miejscowości Radziłów – Wykonawca nie odbiera tych odpadów bezpośrednio od właścicieli.
3) Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia kontenerów na szkło i popiół w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
4) Szacowana ilość odpadów komunalnych do odbioru i transportu w czasie trwania umowy wynosi:
a) popiół – 112 Mg,
b) szkło – 43 Mg,
c) tworzywa sztuczne – 40 Mg,
d) papier – 2,5 Mg,
e) metal – 0,6 Mg,
f) odpady ulegające biodegradacji – 0,4 Mg.
Zamawiający zastrzega, że podane ilości mają charakter szacunkowy i służą przede wszystkim oszacowaniu kosztów realizacji usługi.
5) Wymagana częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziłów:
a) odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietna do 31 października i raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca;
b) popiół- raz na dwa miesiące,
c) szkło – raz w miesiącu,
d) tworzywa sztuczne, metale – raz w miesiącu,
e) papier – raz na trzy miesiące.
6) Warunki wykonywania usługi – obowiązki wykonawcy realizującego zamówienie:
a) Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia nie może wykorzystywać pojazdów z zabudową ROTOPRESS.
b) Wykonawca wraz z Zamawiającym zobowiązany jest do opracowania harmonogramów odbioru odpadów segregowanych.
c) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia w formie elektronicznej podglądu w czasie rzeczywistym aktualnego położenia pojazdów, które będą odbierały odpady z terenu gminy Radziłów.
d) Wszystkie odpady Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Instalacji komunalnej - Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Czartorii. Na potwierdzenie przekazania odpadów Wykonawca raz w miesiącu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów. Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Radziłów w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy.
e) Wykonawca zapewni właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia.
f) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, odczytywanie i przechowywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów w trakcie realizacji usługi. Ponadto ów monitoring powinien być wyposażony w czujniki zapisujące dane o miejscu wyładunku odpadów. Dane powstałe w wyniku działania w/w systemów powinny być udostępniane dla możliwej weryfikacji dokonywanej przez Zamawiającego.
g) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w Gminie Radziłów lub w odległości nie większej niż 60 km od granic administracyjnych Gminy Radziłów.
h) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności :
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- uchwały Nr XXXI/186/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 186).
i) W przypadku awarii samochodu odbierającego odpady lub wystąpienia innej przyczyny niezależnej od Wykonawcy, która wpływa na terminowość odbioru odpadów będzie on zobowiązany w ciągu 1 godziny poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 09:00


» Location

Plac 500-lecia 14
Radziłów 19-213
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Radziłów
Plac 500-lecia 14
Radziłów 19-213
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in