EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE SZCZECINA I W LASACH MIEJSKICH (w podziale na części)

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina i w lasach miejskich – w podziale na części:
CZĘŚĆ I: Eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń
wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina
CZĘŚĆ II: Eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej wodno-
melioracyjnych w lasach miejskich
CPV
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- część I:
1) prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej krat
na urządzeniach wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina, określone w załączniku
nr 5 do SIWZ,
2) awarie oraz pozostałe prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej
sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych i krat na urządzeniach
wodno-melioracyjnych na terenie Szczecina, które zostały wyszczególnione
w załączniku nr 6 do SIWZ i prac, które nie zostały wyszczególnione w załączniku
nr 5 do SIWZ,
- część II:
1) prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej
urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich, określone w załączniku nr 8
do SIWZ,
2) awarie oraz pozostałe prace eksploatacyjne, mające na celu utrzymanie w stałej
sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich, które
zostały wyszczególnione w załączniku nr 9 do SIWZ, a które nie zostały
wyszczególnione w załączniku nr 8 do SIWZ.
3. Obiekty objęte przedmiotem zamówienia:
1) część I: kraty na urządzeniach wodno-melioracyjnych wyszczególnionych
w załączniku nr 4 do SIWZ, a także:
- cieki wodne,
- zbiorniki wodne,
- zbiorniki retencyjne (w tym suche),
- rowy melioracyjne,
- przepusty,
- piaskowniki.
2) część II: urządzenia wodno-melioracyjne na terenie lasów miejskich wyszczególnione w załączniku nr 7 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się być w gotowości i przystępować do realizacji przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w zakresie awarii, przez całą dobę.
W przypadku awarii - stawka roboczogodziny za prace wykonywane od godz. 15.00
do godz. 21.00 będzie wynosiła 150 % stawki roboczogodziny brutto wynikającej z oferty cenowej, a od godz. 21.00 do godz. 7.00 będzie wynosiła 200 % stawki roboczogodziny brutto wynikającej z oferty cenowej, zaś w niedziele i święta - 200 % stawki roboczogodziny brutto wynikającej z oferty cenowej.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zmianami), a także zgodnie z SIWZ i ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
6. Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami
art. 144 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
a) zwiększenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w razie otrzymania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych
w trakcie obowiązywania umowy,
b) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy; zasady wprowadzania zmian:
A. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może wystąpić
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy
w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:
- szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji
do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
- przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników
do ubezpieczeń,
B. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w wyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy
w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów, przy czym przed przekazaniem ww. wniosku, Zamawiający może zwrócić się
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany,
o których mowa wyżej , mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia,
3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość
zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron
ujawnionych w rejestrach publicznych.
4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy,
poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które
powinny zawierać:
a) opis zmiany i jej charakter,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.
5) Wprowadzenie zmiany do umowy będzie możliwe po potwierdzeniu okoliczności –
zawartych w propozycji, o której mowa powyżej, przez drugą Stronę i zawarcie
stosownego aneksu do umowy.
7. Zatrudnienie:
1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia;
2) Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia;
3) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt 1.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Ku Słońcu
Szczecin 71-080
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Zakład Usług Komunalnych
ul. Ku Słońcu
Szczecin 71-080
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in