Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczki

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (instytucji użyteczności publicznej, zakładów pracy, obiektów działalności gospodarczej, szkół, cmentarzy, placów zabaw, obiektów rekreacyjnych) oraz nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Gminy Wieliczki . Wszystkie odebrane odpady objęte niniejszym zamówieniem przekazywane będą do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Olecko będącej częścią składową regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. Stacja czynna jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7:00 do 15:00 a we środy od 7.00 do 17:0 oraz w soboty w godzinach od 11:00 do 13:00.
Szczegółowy opis oraz warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały zawarte w: Załączniku nr 8- opis przedmiotu zamówienia, oraz w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Lipowa 53
Wieliczki 19-404
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services
  • Waste management

» Buyer data

Gmina Wieliczki
ul. Lipowa 53
Wieliczki 19-404
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in