Budowa i przebudowa 3 dróg w Aleksandrowie Kujawskim Cz. 1. BUDOWA DROGI GMINNEJ nr 160812C ul. A. FREDRY Cz. 2. PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC SOSNOWEJ, LESZCZYNOWEJ, JESIONOWEJ I DĘBOWEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM -ETAP II Cz. 3 PRZEBUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY LIMANOWSKIEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ADRES INWESTYCJI : działki geodezyjne nr dz. 73, 74/2, 332, 334, 335, 343, 344 - obręb ewidencyjny Miasto Aleksandrów Kujawski

» Notice description

W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Budowa i przebudowa 3 dróg w Aleksandrowie Kujawskim Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części: Cz. 1BUDOWA DROGI GMINNEJ nr 160812C ul. A. FREDRY Cz. 2 PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC SOSNOWEJ, LESZCZYNOWEJ, JESIONOWEJ I DĘBOWEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM -ETAP II Cz. 3 PRZEBUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW ULICY LIMANOWSKIEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ADRES INWESTYCJI : działki geodezyjne nr dz. 73, 74/2, 332, 334, 335, 343, 344 - obręb ewidencyjny Miasto Aleksandrów Kujawski. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak powyżej. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowy zakres zamówienia dla każdej z części określa dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki nr 8,9,10 do SIWZ. Informacje dodatkowe dla wszystkich część przedmiotu zamówienia: 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, którego definicję określa art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny nie są podstawą do wyceny oferty. Udostępnienie przedmiarów nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentację wykonawczą, specyfikacje techniczne, zapisów SIWZ oraz z obowiązku uwzględnienia wszystkich robót i kosztów, także nieprzewidzianych w przedmiarze. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru i traktowania go w sposób pomocniczy w stosunku do w/w dokumentów, które mają pierwszeństwo przy określaniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kosztorys uproszczony, którego wartość będzie zgodna z ceną podaną w ofercie należną za wykonanie robót budowlanych. Przez pojęcie kosztorys uproszczony należy rozumieć kosztorys zawierający podstawę wyceny (KNR, kalkulacja indywidualna, analogia, itp.), jednostki miary, ilość, ceny jednostkowe, wartość. Kosztorys musi uwzględniać cały zakres prac potrzebnych do realizacji umowy, również ewentualne roboty nie ujęte w przedmiarze robót. 3. Dane z kosztorysu będą podstawą do sporządzenia wyceny ewentualnych robót dodatkowych, zaniechanych, czy zamiennych (tj. robót wykonanych w miejsce robót zaniechanych). Dane z kosztorysu będą także podstawą do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu zamówienia w sytuacji odstąpienia od umowy, jak również wynagrodzenia za ewentualne zabezpieczenie przerwanych robót. 4. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w trzech częściach dla każdej drogi po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego na podstawie protokołów odbioru: częściowych i końcowego robót przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu dla przebudowy i remontu dróg. 6. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od podpisania umowy. 7. Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania od zarządców dróg zezwolenia na prowadzenie robót w pasach drogowych. 8. Wykonawca (we własnym zakresie i na własny koszt) zobowiązany jest: Protokolarnie przejąć teren budowy w terminie do dwóch jednego tygodnia od daty podpisania umowy. Zorganizować plac budowy. Sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunków prowadzenia robot budowlanych (art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21a ust.1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn. Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z poźn. zm.). Ograniczyć do minimum możliwość wykroczenia uciążliwości prac budowlanych (np. hałas, kurz) poza obszar objęty pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym. Przekazać Zamawiającemu wykaz osób do kontaktu z Wykonawcą poprzez podanie nr telefonów w celu sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zgłaszać każdorazowo pisemnie konieczność wykonania robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiającego nie będą kosztem pokrywanym przez Zamawiającego). Podstawą wykonania i rozliczenia robót dodatkowych/zamiennych/uzupełniających będzie spisany i zaakceptowany przez obydwie strony protokół. Prowadzić dziennik budowy i dokonywać wpisów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dzienniki budowy po zakończeniu realizacji zamówienia będzie przekazany Zamawiającemu. 9. W celu prawidłowej wyceny zadania zaleca się, by Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym realizowane będą roboty 10. Kamień, ziemię z urobku pozostałą po robotach ziemnych itp. oraz materiały z rozbiórki, które nie nadają się do powtórnego wbudowania, Wykonawca wywiezie i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchią postępowania z odpadami. 11. Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób zapewniający dojazd właścicieli posesji przez cały czas trwania prac za wyjątkiem sytuacji, w których utrzymanie ruchu będzie niemożliwe ze względów technologicznych O konieczności zamknięcia odcinków/miejsc Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej 3 dni wcześniej. 12. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa celem zajęcia pasów drogowych dróg będących w zarządzie odpowiednich zarządców. 13. Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przez inspektora nadzoru inwestorskiego 14. Wszelkie zmiany związane z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Wykonawcę muszą być zgłoszone pisemnie do Zamawiającego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest pisemne zatwierdzenie każdorazowo zakresu tych prac przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 15. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z istniejąca infrastrukturą, powodujące konieczność zmian projektowych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na stosowne przeprojektowanie parametrów i standardów przyjętych umową. 16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt poinformuje zarządców sieci o terminie rozpoczęcia prac 17. Atesty, certyfikaty, aprobaty i inne wymagane dokumenty należy przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem 18. Po wykonaniu prac Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona i przedłoży inwentaryzację geodezyjną. 19. Wykonawca udziela minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. 20. Wykonawca przedłoży niezbędne badania laboratoryjne w zakresie realizacji zadania zgodnie z zapisami ujętymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 21. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną zadania 22. Wgląd do dokumentacji technicznej w wersji papierowej znajduje się w siedzibie Zamawiającego.
1. Zamawiający, stosownie do treści art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej przez okres realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności uwzględnione w przedmiarach robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ w zakresie:
dot. części I-III przedmiotu zamówienia:
- robót ziemnych,
- wykonania podbudowy,
- wykonania nawierzchni,
- wykonania poboczy z kruszywa,
- robót wykończeniowych,
- wykonania oznakowania znakami drogowymi.
2. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualnienie wykazu.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający ma prawo w szczególności do:
a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę/Podwykonawcę wykazu osób z osobami faktycznie wykonującymi czynności na miejscu prowadzenia robót,
b) żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony (kopia umowy o pracę powinna zostać zanonimizowana, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
c) żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
4. W przypadku stwierdzenia wykonywania czynności, dla których zastrzeżony został wymóg wykonywania ich w oparciu o umowę o pracę, przez osoby nie wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każde takie zdarzenie.
5. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. b i c niniejszego Rozdziału, w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każde takie zdarzenie.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Słowackiego 8
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego
ul. Słowackiego 8
Aleksandrów Kujawski 87-700
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in