Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia.
Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych, w branży elektrycznej wykonywane w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących wyłączną własność Gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w lokalach gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu.

przedmiot główny:
nazewnictwo wg CPV: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
przedmiot dodatkowy:
nazewnictwo wg CPV: Roboty remontowe oraz renowacyjne

Przedmiot zamówienia składa się z 2 części opisanych w pkt XVIII SIWZ.

2. Zakres zamówienia.

1. Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, AZART wykonywane:
a) według szczegółowego zakresu uzgadnianego każdorazowo z daną komórką organizacyjną (PON I, PON II, ZOH) w wystawianym zleceniu stanowiącym podstawę rozpoczęcia prac,
b) zgodnie z ramowym zakresem robót określonym w załączniku nr 1 do Wzoru Umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ).
2. Roboty i usługi konserwacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, domofonowych, AZART wykonywane w ramach pogotowia technicznego według zakresu określonego w załączniku nr 2 do Wzoru umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ).
Wykaz budynków objętych konserwacją stanowi załącznik nr 3a, 3b, 3c do Wzoru Umowy ( ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ)
Lokale gminne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych każdorazowo będą wskazywane odrębnym zleceniem potwierdzonym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest na czas prowadzenia w/w robót do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości 100 000,00 zł.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
7. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na usługi podwykonawcy nastąpi
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, minimum 3 osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
- wykonywanie prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.11.2020 | 08:00


» Location

Ratuszowa 4
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Ratuszowa 4
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in