Sukcesywne dostawy (tankowanie samochodów) oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i gazu LPG w 2021 roku do pojazdów i sprzętu Magurskiego Parku Narodowego.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (tankowanie samochodów i maszyn) oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i gazu LPG do pojazdów i sprzętu Magurskiego Parku Narodowego.
Magurski Park Narodowy posiada 2 miejsca garażowania: jedno w Krempnej 59 i jedno w Nowym Żmigrodzie przy ul. Mickiewicza 13.

Dostawy (tankowanie samochodów) odbywać się będą poprzez sprzedaż na stacji paliwowej. Przewidywana wielkość zakupu w okresie trwania umowy wynosi:
Część I - dostawa oleju napędowego (zgodnie z normą: PN-EN 590) i dostawa benzyny bezołowiowej (zgodnej z normą: PN-EN 228) dla pojazdów garażowanych w Krempnej 59 w prognozowanej ilości:
- ON: 18 000 litrów
- Benzyna: 4 000 litrów.
Część II - dostawa oleju napędowego (zgodnego z normą: PN-EN 590) dla pojazdów garażowanych w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 13 w prognozowanej ilości 4 000 litrów.
Część III - dostawa benzyny bezołowiowej (zgodnej z normą: PN-EN 228) dla pojazdów garażowanych w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 13 w prognozowanej ilości 600 litrów.
Część IV - dostawa gazu skroplonego propan-butan LPG dla pojazdów garażowanych w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 13 w prognozowanej ilości 2 000 litrów.

Dostarczony gaz skroplony propan-butan LPG musi spełniać wszystkie wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw Dz.U. 2018 poz. 1654) a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2016 r. poz. 540) i normie PN-EN 589 paliwa do pojazdów samochodowych LPG, jak również musi być zgodny z nowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami określającymi wymagania jakościowe.
Zamawiający zastrzega, że podane wyżej ilości szacunkowego zapotrzebowania na paliwa i gaz skroplony propan-butan LPG w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W zależności od zapotrzebowania, ilość przedmiotu zamówienia zostanie zwiększona lub zmniejszona nie więcej jednak niż o 20%. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu ograniczenia zużycia przez Zamawiającego przewidywanej ilości przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 10:30


» Location

Krempna 59
Krempna 38-232
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Magurski Park Narodowy
Krempna 59
Krempna 38-232
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in