Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie Gminy Obryte, Urzędu Gminy w Obrytem i Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem w 2021 roku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny „Zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie Gminy Obryte, Urzędu Gminy w Obrytem i Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem w 2021 roku” o parametrach spełniających wymogi PN-C96024:2011 w ilości około 70 000 l., z zastrzeżeniem, że wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zmianie, w zależności od przebiegu panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego o następujących parametrach:
1) Wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 MJ/kg;
2) Gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż – 0,86 g/cm3;
3) Temperatura zapłonu nie niższa niż – 56oC;
4) Temperatura płynięcia nie wyższa niż – (- 24oC);
5) Lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie większa niż – 6mm2/s;
6) skład frakcyjny: do temperatury 250ºC destyluje się nie więcej niż 65 % (v/v); do temperatury 350ºC destyluje się nie mniej niż 85 % (v/v);
7) pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3 % (m/m);
8) pozostałość po spopieleniu 0,01 % (m/m);
9) zawartość siarki nie więcej niż 0,15 % (m/m);
10) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;
11) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;
12) barwa – czerwona
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości dostarczonego oleju wraz z każdą dostawą.
3. Miejsca dostawy oleju opałowego lekkiego:
1) Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem;
2) Filialna Szkoła Podstawowa w Gródku Rządowym;
3) Filialna Szkoła Podstawowa w Zambskach Kościelnych;
4) Filialna Szkoła Podstawowa w Sokołowie Włościańskim;
5) Urząd Gminy w Obrytem.
6) Wiejski Dom Kultury w Obrytem
4. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.
5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09135100-5 – Olej opałowy
6. Zamawiający wymaga:
1) Dostaw partii oleju w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, po dniu złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej opałowy własnym transportem i na własny koszt.
2) Dostawy oleju opałowego transportem kołowym – auto cysterną zaopatrzoną w pompę rozładunkową z legalizowanym urządzeniem pomiarowym oraz wężem rozładunkowym i złączkami dostosowanymi do otworów wlewowych zbiorników paliwowych będących w posiadaniu Zamawiającego. Dostawy będą rozliczane na podstawie wydruku z rozładunku paliwa w temperaturze rzeczywistej. Sprzęt powinien posiadać aktualne badania techniczne odpowiadające wszelkim wymogom przy transporcie paliw płynnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:30


» Location

Obryte 185
Obryte 07-215
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Gmina Obryte
Obryte 185
Obryte 07-215
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in