Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu: „KPP w Pyrzycach – budowa nowej siedziby przy ul. Młodych Techników”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu „KPP w Pyrzycach - budowa nowej siedziby przy ul. Młodych Techników”. Za usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania należy rozumieć usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub tożsame funkcje polegające
na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz współpracy ze służbami Zamawiającego
w zakresie sprawozdawczości.
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
2.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy będącej załącznikiem nr 5 do siwz.
2.2. Szczegółowy opis robót objętych nadzorem stanowiącym przedmiot zamówienia został zawarty w projekcie wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót - poszczególnych branż, stanowiących załącznik nr 6 do siwz.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki, zgodnie z treścią art. 151a uPzp.
4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował na etapie realizacji umowy osobami zdolnymi
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień w specjalności:
1) inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania);
2) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania);
3) inspektor nadzoru w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
(lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania);
4) inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania).
Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą
te funkcje, wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca na etapie składania oferty dysponował osobą pełniącą funkcję Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, od której Zamawiający wymaga doświadczenia w pełnieniu funkcji koordynatora lub kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego określonego w rozdziale V ust. 1
pkt 1.2 ppkt 3 lit. b) siwz.
6. Sposób wyliczenia ceny ofertowej przez Wykonawcę został opisany w rozdziale XII niniejszej siwz.
7. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków realizacji i płatności za przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.
8. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
71247000-1 opis CPV Nadzór nad robotami budowlanymi;
71248000-8 opis CPV Nadzór nad projektem i dokumentacją;
71520000-9 opis CPV Usługi nadzoru budowlanego;
71631300-3 opis CPV Usługi technicznego nadzoru budowlanego;
71310000-4 opis CPV Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane.
9. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320):
9.1) Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w okresie realizacji budowy: nie później niż od dnia otrzymania od Wykonawcy robót pierwszej faktury w ramach umowy
o wykonanie robót budowlano - montażowych i przynajmniej do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego, na podstawie umowy o pracę przynajmniej na 1/2 etatu specjalistę ds. rozliczeń finansowych (całość wynagrodzenia specjalista ds. rozliczeń finansowych musi otrzymać w oparciu
o umowę o pracę);
9.2) Zatrudnienie osoby, o której mowa powyżej nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania
przez tą osobę czynności rozliczeniowych związanych z wystawieniem przez wykonawcę robót pierwszej faktury w ramach realizacji umowy o wykonanie robót budowlano – montażowych;
9.3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osoby wykonującej wskazane przez Zamawiającego czynności rozliczeniowe, w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy
o pracę z podaniem terminu ważności umowy oraz stanowiska pracy zatrudnionej osoby, przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez tą osobę czynności rozliczeniowych, a na żądanie przedłoży stosowne dowody, pod rygorem naliczenia kar umownych, określonych w § 15 wzoru umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego stanowiącej załącznik nr 5 do siwz;
9.4) Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia osoby ds. rozliczenia określone zostały w § 4 wzoru umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, będącej załącznikiem nr 5 do siwz.
10. Wymagania dotyczące zatrudnienia osoby niepełnosprawnej:
Od Wykonawcy, który zadeklaruje w ofercie zatrudnienie przy realizacji zadania osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 426), na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, za co Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust.4 pkt 3 uPzp wymaga przedłożenia Zamawiającemu nie później niż 3 dni od daty podpisania umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz na każde pisemne żądanie Zamawiającego, (nie później niż 15 dni od otrzymania wezwania):
1) oświadczenia o zatrudnieniu tej osoby w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1320) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, w okresie realizacji zamówienia do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Zakończenia
na podstawie umowy o pracę z podaniem terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie pełniła
przy realizacji zadania osoba niepełnosprawna;
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię zawartej umowy o pracę;
3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego
przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wystawionego przez lekarza orzecznika ZUS lub właściwego dokumentu określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.)
pod rygorem naliczenia kar umownych.
Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia osoby niepełnosprawnej określone zostały w § 4 wzoru umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, stanowiącej załącznik nr 5 do siwz.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
12. Podwykonawcy:
1) Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy;
2) w przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (zgodnie z art. 36 b ust. 1 uPzp) w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców i danych kontaktowych (załącznik nr 3 do siwz). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale V ust. 3 siwz oraz we wzorze umowy (załącznik nr 5 do siwz). W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 13:00


» Location

Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in