Remont drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷10+584

» Notice description

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1314W Parysów – Puznówka – Jaźwiny – do drogi nr 805 w km 8+715 ÷ 10+584 polegające na wykonaniu robót przygotowawczych, przepustu, obramowania jezdni. Kolejnym etapem będzie przełożenie chodnika oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Po zakończeniu w/w prac wykonane zostanie pobocze z kruszywa, zjazdy gospodarcze i publiczne, renowacja rowu oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w przedmiarze robót oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w dokumentacji technicznej. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w dokumentacji technicznej i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujące czynności, w zakresie realizacji zamówienia.
Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp:
1. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - obsługa maszyn i sprzętu przy wykonywaniu robót drogowych, zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy.
2. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda zatrudniona osoba brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie spełniania w/w wymogów
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcą osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia;
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak; data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
6. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1 wykonujących przedmiot zamówienia, w przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia
7. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
8. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §. 7. (wzór umowy) w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 09:30


» Location

Mazowiecka 26
Garwolin 08-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
Mazowiecka 26
Garwolin 08-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in