Budowa ciągu pieszo-rowerowego w gminie Stare Pole etap II, od km 0+000 do km 1+396,3 -Krzyżanowo

» Notice description

1)Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy Stare Pole
wzdłuż drogi powiatowej nr 2936G w miejscowości Krzyżanowo na dz. nr 7/1, 8/4, 62/4 oraz 63, obręb Krzyżanowo o szerokości 2,5 m i długości 1,396 km wraz z:
a)przebudową istniejących zjazdów,
b) budową przepustów w miejscu przekroczenia przez ciąg rowów przydrożnych i melioracji szczegółowej,
c) wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego.
2) Zamawiający podkreśla, iż ww. odcinek jest kontynuacją, I etapu objętego odrębną dokumentacją projektową, z którą można się zapoznać pod adresem: http://www.bip.starepole.pl/?bip=2&cid=342&id=5140
3)Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach do niniejszej SIWZ:
a) Projekt budowlany „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Stare Pole” - załącznik nr 10 do SIWZ,
b) Przedmiar robót na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego w gminie Stare Pole, miejscowość Krzyżanowo, etap II, długość odcinka 1,400 km”- załącznik nr 11 do SIWZ,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– załącznik nr 12 do SIWZ.
d) Zaktualizowane uzgodnienia z gestorami sieci – załącznik nr 13 do SIWZ.
e) Pozwolenie wodnoprawne GD.ZUZ.2.421.313.2018.ŻM – załącznik nr 14 do SIWZ.
4) Odpady powstające w trakcie prac Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5) Wykonawca zorganizuje sobie zaplecze budowy i będzie ponosił koszty z tym związane.
6) Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnianie postanowień wynikających z uzgodnień z gestorami sieci, tj. m.in. zawiadamianie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac. Prowadzona korespondencja musi być kierowana do wiadomości do Zamawiającego.
7) W strefie ewentualnych istniejących urządzeń i sieci uzbrojenia ulic (kable telekomunikacyjne, sieć gazowa, ewentualne sieci energetyczne) należy prace prowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie i to poprzez skuteczne zabezpieczenie przed rozpoczęciem robót.
8)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne
i eksploatacyjne zawarte w obowiązujących przepisach prawa.
9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę.
10)W okresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne umowy ubezpieczenia OC z tytułu odpowiedzialności deliktowej i OC z tytułu odpowiedzialności kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako przejmującemu od poszkodowanego odpowiedzialność prawną i finansową za wszystkie roszczenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Marynarki Wojennej 6
Stare Pole 82-220
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 6
Stare Pole 82-220
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in