Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo w Gminie Sławno

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.:
Zadanie I - „Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem – Odcinek A”,
Zadanie II - „Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem – Odcinek B”,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Przedmiot zamówienia określają załączone do SIWZ dokumentacje projektowe budowlano – wykonawcze:
1) Zadanie I:
- Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem”, w zakresie dz. nr 801, 55, 56 i 134, obr. Warszkowo, gmina Sławno,
– Projekt Stałej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 896 i 897, obr. Warszkowo, gmina Sławno
2) Zadanie II:
- Projekt budowlano-wykonawczy „Przebudowa drogi gminnej nr 170025Z w miejscowości Warszkowo wraz z odwodnieniem”, w zakresie dz. nr 896 i 897, obr. Warszkowo, gmina Sławno,
– Projekt Stałej Organizacji Ruchu, w zakresie dz. nr 896 i 897, obr. Warszkowo, gmina Sławno ,
z uwzględnieniem zapisów SIWZ.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Zadanie I
Przebudowę odcinków dróg (numeracja zgodna z projektem budowlanym):
a) odcinek I o dł. 628,60 m
b) odcinek II o dł. 212,33 m
c) odcinek IV o dł. 64,51 m
obejmującą wymianę konstrukcji nawierzchni z bruku kamiennego i kruszywa na bitumiczną (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowę chodników, parkingów i zjazdów z odwodnieniem (wraz robotami towarzyszącymi), w tym m.in.:
- roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe (rozebranie istniejącej jezdni z bruku kamiennego),
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej i asfaltu,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej,
- wykonanie jezdni bitumicznej,
- wykonanie parkingów z kostki betonowej i kamiennej,
- wykonanie humusowania terenów zielonych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- budowa kanalizacji deszczowej.
2) Zadanie II
Przebudowę odcinka drogi (numeracja zgodna z projektem budowlanym):
a) odcinek III o dł. 223,42 m
obejmującą wymianę konstrukcji nawierzchni z kruszywa na bitumiczną (wraz z warstwami podbudowy) oraz budowę parkingów i zjazdów z odwodnieniem (wraz robotami towarzyszącymi), w tym m.in.:
- roboty przygotowawcze i ziemne,
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej i asfaltu,
- wykonanie jezdni bitumicznej,
- wykonanie parkingów z kostki betonowej,
- wykonanie humusowania terenów zielonych,
- wykonanie oznakowania,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu.
4. UWAGA (dotyczy obu zadań) – do SIWZ dołączono załącznik graficzny (załącznik nr 7 do SIWZ) przedstawiający zakres poszczególnych zadań.
5. UWAGA (dotyczy obu zadań) – grunt z korytowania i wykopów oraz materiały z rozbiórki, tj. płytki betonowe, krawężniki betonowe i kamienne oraz bruk kamienny należy przewieźć na działkę nr 56, obręb Warszkowo (odległość ok. 0,5 km). Krawężniki kamienne należy ułożyć na paletach i spiąć stalową taśmą.
6. UWAGA (dotyczy obu zadań) – bruk kamienny z rozbiórki przed złożeniem na placu składowym Zamawiającego należy przesiać i oczyścić. Część bruku z rozbiórki należy wykorzystać do budowy zatok parkingowych.
7. UWAGA (dotyczy zadania I) – jezdnia na odcinku I od km 0+000,00 do km 0+022,00 została wykonana w poprzednim etapie inwestycji.
8. UWAGA (dotyczy obu zadań) – do SIWZ dołączono załączniki graficzne (załączniki nr 8.1-8.4 do SIWZ), przedstawiający dodatkowe elementy nieujęte w projekcie kanalizacji deszczowej wraz z ich zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
9. UWAGA (dotyczy obu zadań) – teren zielony wykonać jedynie w zakresie ułożenia warstwy humusu gr. 10 cm oraz dostawy nasion trawy (1kg/50m2); zamówienie nie obejmuje siewu trawy.
10. UWAGA (dotyczy obu zadań) – Wykonawca dokona wymiany starych hydrantów (5 szt.).
11. UWAGA (dotyczy obu zadań) – zaprojektowane studnie należy wyposażyć w pierścienie odciążające.
12. UWAGA (dotyczy obu zadań) – z uwagi na rozległość inwestycji, wzdłuż trasy projektowanej kanalizacji deszczowej warunki gruntowo-wodne mogą się miejscami zmieniać i odbiegać od przedstawionych w dokumentacji.
13. UWAGA (dotyczy obu zadań) – na podstawie uzgodnień nr ZArch. K.5152.133.2014.MJ z dnia 12.03.2014 r. wydanych przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Szczecinie zobowiązuje się Wykonawcę do uzyskania stosownego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przeprowadzenie interwencyjnych prac archeologicznych oraz prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologa.
14. UWAGA (dotyczy obu zadań) – Wykonawca, w przypadku wystąpienia konieczności wykona zgłoszenia wodnoprawne na prowadzenie trwałego odwodnienia wykopu, zgodnie z art. 394 ust. 1 punkt 5 Prawa wodnego.
15. UWAGA (dotyczy obu zadań) – po realizacji sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać inspekcję TV wraz z wykresem obrazującym spadki na wykonanej sieci.
16. UWAGA (dotyczy obu zadań) – Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót zapewni możliwość przejazdu oraz możliwość zawracania autobusom dojeżdżającym do szkoły podstawowej.
17. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych:
1) Projekt budowlano – wykonawczy w branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i energetycznej
2) Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) Decyzje i uzgodnienia załączone do dokumentacji przetargowej.
Dokumenty te powinny być wykorzystane do właściwego przygotowania oferty.
Przedmiary robót załączone do dokumentacji przetargowej są elementem pomocniczym, nie jest podstawą wyceny robót przez Wykonawcę. Za podstawę do wyceny należy uznać projekt budowlano-wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uwagi zawarte w SIWZ.
Zamawiający zastrzega, że działy kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę powinny odpowiadać działom harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do umowy.
Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania przetargowego.
18. Wykonawca opracuje projekt i wprowadzi tymczasową organizację ruchu.
19. Prowadzenie robót na budowie:
1) Za sposób wykonania prac przez Wykonawcę odpowiedzialny będzie wyznaczony przez niego kierownik budowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac.
20. Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach ustalonego wynagrodzenia:
1) przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie wyrobu i uzyskać akceptacje Nadzoru Inwestorskiego na materiał (wzór wniosku opracuje Wykonawca w konsultacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego);
2) do Wykonawcy należy przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy, a w szczególności jego dozór;
3) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu;
4) Wykonawca robót w miejscach sąsiadujących z istniejącą zabudową zobowiązany jest do prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością;
5) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury;
6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych mediów;
7) Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne, zapewni ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy;
8) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót;
9) Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu zapewnienia jakości i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przekazania go Zamawiającemu i Nadzorowi przed rozpoczęciem robót.
12) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane Polskie lub Europejskie Normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. W przypadku projektowanych rozwiązań systemowych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiadających rozwiązań systemowych.
13) Należy wykonać badanie stopnia zagęszczenia sieci na każde 50 m wykonanej sieci kanalizacji deszczowej.
14) Należy wykonać inwentaryzację wszystkich przecinanych istniejących sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji.
15) Przed wejściem na teren prywatnych działek należy spisać z właścicielem nieruchomości protokół wejścia na działkę oraz protokół zejścia z działki po realizacji wszystkich prac.
16) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodetę.
21. Informacje dotyczące wynagrodzenia i gwarancji:
1) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej, STWIOR i SIWZ.
2) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także koszty wynikające z zapisów SIWZ.
3) W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym.
4) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty dodatkowe. Podstawę obliczania kosztów ewentualnych robót dodatkowych stanowić będzie kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.
5) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zamienne (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy.
6) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego.
7) Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy w oparciu o protokół konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników.
9) Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
10) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. Gwarancja obejmuje obiekt z wyposażeniem, czyli wszystkimi zamontowanymi przez Wykonawcę urządzeniami oraz elementy infrastruktury.
3. Inne informacje:
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski.
Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni mu obiekt na czas przeprowadzenia wizji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.11.2020 | 09:30


» Location

M. C. Skłodowskiej 9
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Sławno
M. C. Skłodowskiej 9
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in