Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot;
2. Diagnoza powinna składać się z dokumentu diagnozy wraz z załącznikiem obejmującym plan działań, które należy podjąć w wyniku ww. diagnozy w ramach adaptacji do zmian klimatu w perspektywie do 2030 i 2050 roku, wraz z harmonogram i opisem źródeł finansowania.
3. Diagnoza będąca przedmiotem zamówienia powinna w sposób kompleksowy przeanalizować, w kontekście mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, stan obecny, zidentyfikować potencjały i zagrożenia oraz dobre wzorce obejmując co najmniej następujące obszary:
a) ochrona środowiska i klimatu;
b) zagrożenia dla środowiska (m.in. odpady niebezpieczne, czy pozostałości po II Wojnie Światowej);
c) energetyka, w tym OZE;
d) gospodarka wodno-ściekowa;
e) zmiany potrzeb wodnych gospodarki w skali metropolii na potrzeby przemysłu, rolnictwa i gosp. komunalnej.
f) gospodarka odpadami;
g) produkcja rolna;
h) wdrożenie systemów ochrony terenów rolniczych i leśnych przed suszą poprzez ochronę gleb przed przesuszeniem i mała retencja;
i) ochrona przeciwpowodziowa w tym ochrona przed powodzią obszarów już zidentyfikowanych;
j) ochrona brzegów i obszarów portowych;
k) jakość powietrza;
l) stan jakości wód i gleb;
m) bioróżnorodność (z uwagi na Naturę 2000 i inne obszary chronione)
n) odziaływanie transportu;
o) ekstremalne zjawiska klimatyczne;
p) wpływ człowiek na zmiany klimatyczne i dostosowanie sektorów gospodarki do zmieniających się warunków klimatycznych.
4. Diagnoza zawierać będzie syntezę przeprowadzonego diagnozowania zawierającą wnioski końcowe i rekomendacje dotyczące kluczowych do podjęcia działań. Synteza wskaże obszary strategicznej interwencji, dla których niezbędne będzie podjęcie wyżej wspomnianych działań, np. zespoły gmin, zespoły miast, regiony, krainy geograficzne, w zależności od specyfiki. Działania te winny zostać zaplanowane na osi czasu w zależności od określonego priorytetu oraz zasadności i możliwości finansowania.
5. Zakres Diagnozy powinien obejmować minimum:
a) wprowadzenie, w tym szczegółową analizę zjawisk będących efektem zmian klimatu i ich pochodnych na terenie całego OMGGS, takich jak silne porywy wiatru, intensywne burze, deszcze nawalne, fal upałów i dni gorących, mrozy, powodzie, podtopienia, susze (atmosferyczne, rolnicze, hydrologiczne), koncentracja zanieczyszczeń powietrza, (diagnoza i identyfikacja zagrożeń priorytetowych);
b) uwarunkowania, w tym charakterystyka OMGGS uwzględniając w szczególności:
- ocena wrażliwości terenów gmin/miast OMGGS na zmiany klimatu, przede wszystkim w obszarach takich jak, populacja i warunki życia mieszkańców, gospodarka wodna i ściekowa, zasoby przyrody ożywionej, transport, energetyka, turystyka rolnictwo (identyfikacja sektorów i obszarów wrażliwych na zagrożenia priorytetowe);
- ocena potencjału adaptacyjnego – zdolność terenów gmin/miast do dostosowania się do zmian klimatu: zasoby finansowe, ludzkie, infrastrukturalne, instytucjonalne wraz z identyfikacją elementów funkcjonowania OMGGS utrudniających działania adaptacyjne;
- ocena podatności terenów gmin/miast OMGGS na zmiany klimatu, pozwalające na ustalenie, które ze zjawisk klimatycznych stanowią dla OMGGS największe zagrożenie;
- ocena bezpieczeństwa energetycznego i potencjału wykorzystania OZE.
c) identyfikację podstawowych problemów oraz przeprowadzenie analiz ryzyka, pozwalającą na ustalenie, które z zagrożeń wymagają pilnych działań adaptacyjnych, a które mogą być realizowane w dalszej przyszłości. W tym związanych z odziaływaniem zmiana klimatu na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Wynikiem analizy powinny być mapy ryzyka (obejmujące zagrożenia, podatności i ekspozycje) dla sektorów i czynników klimatycznych wpływających na te sektory. Analizy powinny dotyczyć między innymi sektorów: zdrowia publicznego, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, energetyki, transportu, turystyki, a także różnorodności biologicznej.
d) scenariusze rozwoju – szanse i zagrożenia, obejmując konkretne działania i rozwiązania adaptacyjne dla sektorów wskazanych jako wrażliwe (analiza SWOT);
e) analizę podstawowych trendów i dobrych praktyk światowych w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu oraz porównanie OMGGS do innych, podobnych obszarów funkcjonalnych/metropolitalnych w Polsce i Europie;
f) plan działań obejmujący:
- propozycje działań (współpracy) w ramach Obszaru Metropolitalnego, zarówno w zakresie działań na poziomie metropolitalnym, jak i bezpośrednio samych samorządów;
- określenie szacunku kosztów działań wskazanych w dokumencie wraz z potencjalnymi źródłami finansowania;
- określanie zasad i wskaźników monitorowania postępów wdrażania oraz sposobu i ewaluacji wdrażania planu działań.
6. Diagnoza powinna uwzględnić zróżnicowanie pomiędzy terenami miejskimi oraz wiejskimi, a także sezonowość, występowanie obszarów chronionych i terenów uzdrowiskowych charakterystycznych dla obszaru nadmorskiego.
7. Diagnoza powinna uwzględniać cele zawarte w innych dokumentach planistycznych i strategicznych, w tym w krajowym programie ochrony powietrza, wojewódzkich programach ochrony środowiska, regionalnych programach operacyjnych i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
8. Diagnoza powinna zostać wykonana przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Długi Targ
Gdańsk 80-830
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Consultancy

» Buyer data

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
ul. Długi Targ
Gdańsk 80-830
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in