Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

» Notice description

4.1 Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Inowrocławiu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 12 do SIWZ.
4.1.1 Wytyczne, wykonania i odbioru robót dla części od nr 1 do nr 6 zawiera - Załącznik nr 5 do SIWZ,
4.1.2 Dokumentacja techniczna dla części od nr 1 do 6 zawiera - Załącznik nr 11 do SIWZ (przedmiary, kosztorysy ofertowe, mapa poglądowa.
4.1.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ, dokumentacją techniczną, umową oraz przepisami prawa.
4.1.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami występującymi w terenie, jak również do przeprowadzenia na własny koszt wizji lokalnej jeśli uzna to za konieczne.
4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.2.1 Zamówienie składa się z następujących części:
Część 1) NW w Nakle nad Notecią - Porządkowanie brzegów Kanału Bydgoskiego w km 30+400 – 31+500,
Część 2) NW w Inowrocławiu - Kanał Ciechrz-Bożejewice 0+000 – 10+880, 10+900 – 12+300, 12+632 – 13+145 Razem 12,793 km
Część 3) NW w Inowrocławiu - kanał Folusz w km 2+152,5+570 Razem 3,418 km
Część 4) NW w Inowrocławiu - Kanał Kuśnierz w km 0+000 – 12+892 Razem 12,892 km
Część 5) NW w Inowrocławiu - Kanał Zieleń w km 0+067 – 0+270, 0+500 – 1+200 Razem 0,903 km
Część 6) NW w Mogilnie - Kanał Folusz w km 0+000 – 1+230, 1+720 – 5+230 Razem 4,740 km
4.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
4.5 CPV: 45246000-3 – Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
4.6 Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności określone w wytycznych wykonania i odbioru prac utrzymaniowych w zakresie realizacji zadania pn.: Wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 11:00


» Location

Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Adama Mickiewicza 15
Bydgoszcz 85-071
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in