Postępowanie o udzielenie zamówienia publiczego w przetragu nieograniczonym na dostwę komputerów, oprogrmowania, drukarek oraz urządzeń wielofunkcjynych dla Starostwa Powiatowego w Płońsku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, oprogramowania, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Płońsku w tym:
1) Część 1 dostawa:
a) Komputer all- in-one z oprogramowaniem – ilość 6 sztuk
b) Oprogramowanie biurowe – ilość 7 sztuk
2) Część 2 dostawa:
a) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, format A3 - ilość sztuk 1
b) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe, format A4 - ilość sztuk 1
c) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, monochromatyczne, format A4 - ilość sztuk 1
d) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, monochromatyczne, format A4, z szafką - ilość sztuk 1
e) Drukarka laserowa monochromatyczna format A4 z dupleksem i pracą w sieci – ilość sztuk 2
3) Część 3 dostawa:
a) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, monochromatyczne, format A4 - ilość sztuk 3
4) Część 4 dostawa:
a) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe, format A3 - ilość sztuk 1 – dopuszczalne
2. Kody CPV:
302311-8 Drukarki laserowe
30213300-8 Komputer biurkowy
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Wymogi w zakresie przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do niej w tym w Opisie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (dot. cz. 1-3 zamówienia, w przypadku cz. 4 zamówienia Zamawiający dopuszcza urządzenie poleasingowe/używane) , kompletny, wolny od wad technicznych i prawnych, nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz pochodził z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
3) Zamawiający zastrzega, aby zaoferowany sprzęt był jednorodny pod względem modeli w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca składając ofertę oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oferowanego sprzętu i oprogramowania.
5) Jeśli są wymagane w Opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia oryginalny komplet nośników z oprogramowaniem i sterownikami (jeśli są w komplecie od Producenta) karty gwarancyjne (jeśli Producent wystawia takie karty, w przeciwnym wypadku gwarancję stanowi faktura) oraz wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w SIWZ i załącznikach do niej w szczególności w OPZ.
6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działania dostarczonego sprzętu i funkcjonowania oprogramowania, tak aby administratorzy Zamawiającego byli w stanie administrować dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem-stosownie do części zamówienia.
7) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia .
8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy dobór licencji i oprogramowania zgodny z wymaganiami Zamawiającego i Opisem przedmiotu zamówienia-stosownie do części zamówienia.
9) W przypadku wskazania w dokumentacji postępowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że zastosował je wyłącznie w celu informacyjnym określając poziom swoich wymagań i preferencji. W takim przypadku dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne –co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w OPZ i zapewniających uzyskanie takiego samego efektu. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w SIWZ, jest obowiązany udowodnić, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
10) Wszystkie zapisy SIWZ jednakowo dotyczą wszystkich części zamówienia chyba, że w poszczególnych punktach zostały określone odmienne zapisy dla poszczególnych części.
11) Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części, szczegółowe określenie zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
Dostawę, stanowiącą przedmiot zamówienia podzielono na następujące części:
1) Część 1 zamówienia dostawa:
a) Komputer all- in-one z oprogramowaniem – ilość 6 sztuk
b) Oprogramowanie biurowe – ilość 7 sztuk
2) Część 2 zamówienia dostawa:
a) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, format A3 - ilość sztuk 1
b) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe, format A4 - ilość sztuk 1
c) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, monochromatyczne, format A4 - ilość sztuk 1
d) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, monochromatyczne, format A4, z szafką - ilość sztuk 1
e) Drukarka laserowa monochromatyczna format A4 z dupleksem i pracą w sieci – ilość sztuk 2
3) Część 3 zamówienia dostawa:
a) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, monochromatyczne, format A4 - ilość sztuk 3
4) Część 4 zamówienia dostawa:
a) Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe, format A3 - ilość sztuk 1 – dopuszczalne poleasingowe, używane.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Maksymalna liczba zamówień , których Zamawiający może udzielić jednemu Wykonawcy wynosi cztery.
12) Udział Podwykonawców
1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw
4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Płocka 39
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39
Płońsk 09-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.