Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie miasta Łęczyca w zakresie robót elektrycznych i wizualizacji , prowadzonego zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym Udzielenia Zamówień Sektorowych "Podprogowych" na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego

» Notice description

Inwestycja p.n. „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie miasta Łęczyca w zakresie robót elektrycznych i wizualizacji” obejmuje dwa Etapy:
1)Etap I - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, w tym:
a)Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (3 egz.),
b)Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych,
c)Wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej, tj.:
- projektów technicznych ( 3 egz.)
- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (2 egz.),
- przedmiarów robót (2 egz.),
- zbiorczego zestawienia kosztów dla poszczególnych obiektów( 2 egz.),
- Całość dokumentacji również w formie elektronicznej edytowalnej i PDF - 1 egz. .
2)Etap II - Prace polegające na wykonaniu robót budowlanych dotyczące - modernizacji 5 szt. przepompowni ścieków na terenie miasta Łęczycy w zakresie robót elektrycznych i wizualizacji:
a)Wykonanie robót i zgłoszenia gotowości do odbioru.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia według Programu Funkcjonalno -Użytkowego, stanowiącym Załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów, które będą przywołane w opracowanej Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zamówienia mają służyć ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Dopuszcza się na etapie wykonawstwa urządzenia i materiały równoważne rozumiane jako urządzenia / materiały  wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń  pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne oraz na etapie realizacji uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są w załączonym projekcie umowy.
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją (programem funkcjonalno- użytkowym) oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy, zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty. Niezapoznanie się Wykonawcy ze stanem faktycznym nie będzie podstawą do wnoszenia roszczeń.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Tumska 2
Łęczyca 99-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy spółka z o.o.
ul. Tumska 2
Łęczyca 99-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in