Budowa dróg dla rowerów na terenie Gminy Długołęka

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej, wojewódzkiej nr 368 (dawnej drogi krajowej „DK98”), oraz dróg gminnych wraz z infrastrukturą opisane jako: Zadanie nr 1 (składające się z Zadania nr 1.1 i Zadania nr 1.2); Zadanie nr 2 (składające się z Zadania nr 2.1 i Zadania nr 2.2) oraz „Park & Ride” (budowa parkingu dla rowerów na terenie działki nr ew. 79/14 gm. Długołęka w związku z budową dróg rowerowych).
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Zadanie nr 1
Budowa drogi rowerowej w obrębie miejscowości Długołęka wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 368 (dawnej drogi krajowej DK98 będącej pod zarządem Zarządu Województwa dolnośląskiego) i przebiegającej przez teren gminy Długołęka od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Władysława Broniewskiego w miejscowości Długołęka do skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z aleją Spacerową w miejscowości Byków (oznaczonej w dokumentacji projektowej jako Zadanie nr 1.1) oraz od skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z aleją Spacerowej poprzez aleję Spacerową, ulicę Parkową i zakończoną na działce nr 255/3 w miejscowości Byków (oznaczonej w dokumentacji projektowej jako Zadanie nr 1.2 i będącej w zarządzie Wójta Gminy Długołęka).
2) Zadanie nr 2
Budowa drogi rowerowej na odcinku wzdłuż drogi powiatowej nr 1453D, (ul. Trzebnicka w miejscowości Domaszczyn) na odcinku od granicy gminy Długołęka z miastem Wrocław, do skrzyżowania ul. Trzebnickiej w Domaszczynie (dz. nr ew. 245/1) z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. dz. 245 obręb Domaszczyn oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1341D na odcinku od skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Trzebnicką w miejscowości Szczodre do skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Wrocławską w miejscowości Długołęka oznaczonych w dokumentacji projektowej jako Zadanie nr 2.1 i będących w zarządzie Starosty Powiatu Wrocławskiego;
oraz
budowa drogi rowerowej w obrębie miejscowości Domaszczyn i Szczodre na odcinku od skrzyżowania ul. Trzebnickiej w Domaszczynie (dz. nr ew. 245/1) z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. dz. 245 obręb Domaszczyn - wzdłuż ul. Wrocławskiej w Domaszczynie i ul. Zakrzowskiej oraz ul. Klonowej w Szczodrem - do skrzyżowania ul. Klonowej z ul. Trzebnicką w Szczodrem, oznaczonej w dokumentacji projektowej jako Zadanie nr 2.2 i będącej w zarządzie Wójta Gminy Długołęka;
3) „Park & Ride”
Budowa parkingu dla rowerów na ternie dz. nr ew. 79/14 obręb Długołęka, gmina Długołęka przeznaczonego na ciąg pieszo-jezdny.
UWAGA:
- Zakres przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.2 obejmuje realizację drogi rowerowej od skrzyżowania ul. Wrocławskiej z aleją Spacerowej poprzez ulicę Parkową i zakończenia jej na działce nr 255/3 przy parkingu nr 1 (km 0+099,43; rys. nr 3 tom IA) w miejscowości Byków. Pozostała część drogi rowerowej wraz z parkingami, oświetleniem, przepustami, wycinką drzew nie jest objęta przedmiotem zamówienia i nie występuje w przedmiarze robót.
- W branży mostowej zakres przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1.1 obejmuje wyłącznie realizację przepustów oznaczonych na rysunkach PD 1.2 oraz PP 1. Pozostałe przepusty wyszczególnione w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia i nie występują w przedmiarze robót.
- Rezygnuje się z wyniesionych przejazdów na trasie drogi rowerowej.

2. Szczegółowo zakres i przedmiot zamówienia opisany jest w:
1) niniejszej SIWZ,
2) projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ),
3) dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dot. Zadania nr 1 (Załącznik nr 7 do SIWZ), w tym:
- Opinii geotechnicznej
- Projekcie docelowej organizacji ruchu
- Uzgodnieniach tom I.C
- Projekcie budowlano-wykonawczym branża drogowa, w tym:
• ZAD 1.1. -obejmujący zakresem branże drogową, przepusty, uzgodnienia
• ZAD 1.2 Tom I.A, Tom I.B
- Projekcie budowlano-wykonawczym branża elektryczna, w tym
• ZAD 1.2 Tom II – oświetlenie parkingów
- Projekcie budowlano-wykonawczym branża mostowa
• ZAD 1.1
• ZAD 1.2 Tom I.B
4) dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dot. Zadania nr 2 (Załącznik nr 8 do SIWZ), w tym:
- Opinii geotechnicznej
- Projekcie docelowej organizacji ruchu
- Uzgodnieniach Tom I.C
- Projekcie budowlano-wykonawczym branża drogowa, w tym:
• ZAD 2.1 tom IA, tom IB
• ZAD 2.2 tom IA, tom IB
- Projekcie budowlano-wykonawczym branża elektryczna, w tym:
• ZAD 2.1 Tom III - oświetlenia parkingów
• ZAD 2.2 Tom IV – oświetlenie parkingów i likwidacja kolizji z siecią nn
- Projekcie budowlano-wykonawczym branża mostowa, w tym:
• ZAD 2.1 tom II– kładki Nr 1 i Nr2
• ZAD 2.2 tom III – kładka Nr 3
- Projekcie budowlano-wykonawczym branża sanitarna, w tym:
• ZAD 2.2 tom II – kanalizacja deszczowa
5) Dokumentacja techniczna dla „Park & Ride” (Załącznik nr 9 do SIWZ), w tym: - Projekt wykonawczy
6) Inwentaryzacji dendrologicznej ZADNIE 1, ZADANIE 2 (Załącznik nr 10 do SIWZ)
7) Przedmiarach robót dla Zadania nr 1 (Załącznik nr 11a i Załącznika nr 11b do SIWZ)
8) Przedmiarach robót dla Zadania nr 2 (Załącznik nr 12a, Załącznika nr 12b i Załącznika nr 12c do SIWZ)
9) Przedmiarze robót dla „Park & Ride” (Załącznik nr 13 do SIWZ)
10) Decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie prac prowadzonych na obszarze Natura 2000 (Załącznik nr 14 do SIWZ)
11) Porozumieniu z DSDiK w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Długołęka budowy drogi rowerowej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 368 (dawnej drogi krajowej DK98) (Załącznik nr 15 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:00


» Location

Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12
Mirków 55-095
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in