DOSTAWA WERTYKALNEJ STACJI PIPETUJĄCEJ DO POMIESZCZENIA WSKAZANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem wertykalnej stacji pipetującej, pod adres wskazany przez Zamawiającego, tj. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, do pomieszczenia A034, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej „specyfikacją techniczną”), zwanego dalej „Przedmiotem zamówienia”.
Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także:
a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia (co najmniej) w języku angielskim;
b) szkolenie z obsługi urządzenia po instalacji wraz z wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją (minimum 1 dzień roboczy we wskazanym powyżej miejscu dostawy i instalacji urządzenia, nie później niż do 3 dni od uruchomienia),
c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (dalej zwanych serwisem)
– szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt 19 SIWZ,
d) świadczenie nieograniczonego serwisu aplikacyjnego umożliwiającego konsultacje telefoniczne oraz e-mailowe ze specjalistą ds. aplikacyjnych (lub przekierowanie problemu do wskazanego serwisu), w przypadku zainstnienia problemów wynikających z użytkowania sprzętu, które mogą być rozwiązane bezpośrednio przez Zamawiającego. Poprzez serwis aplikacyjny Zamawiający rozumie także zapewnienie wsparcia w procesie tworzenia i walidacji procedur pipetowania oraz we wszystkich kwestiach technicznych wynikających z użytkowania Przedmiotu zamówienia.

Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 roku, musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

Noskowskiego 12/14
Poznań 61-704
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Noskowskiego 12/14
Poznań 61-704
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in