Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji sieci teleinformatycznej w jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Etap pierwszy: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wyceną kosztorysową instalacji sieci teleinformatycznej w 8 jednostkach Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie wynikającą ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia który zawarty jest w Załącznikach nr 1A – 1H do SIWZ, zwanych również w dalszej części SIWZ „Dokumentacją" oraz uzyskanie wymaganych prawem i warunkami technicznymi niezbędnych uzgodnień, uzyskanie pozwoleń na realizację inwestycji, zgodnie z ww. wykonaną dokumentacją projektową;
2) Etap drugi: pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, w przypadku gdy realizacja projektu na podstawie przygotowanej dokumentacji w Etapie pierwszym, dojdzie do skutku.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) inwentaryzację oraz ocenę na potrzeby projektowe istniejących urządzeń oraz instalacji celem określenia potrzeb Zamawiającego;
2) opracowanie projektu instalacji sieci LAN w całym budynku zgodnie z wymaganiami oraz wytycznymi posiadanymi przez Zamawiającego;
3) opracowanie projektu instalacji urządzeń w serwerowni zgodnie z wytycznymi oraz wymaganiami Zamawiającego.
4) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub innego wymaganego prawem dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót oraz uzupełnianie złożonych dokumentów na wezwanie organu.
5) zapewnienie nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji oraz art. 20 ut.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego, tj. do dnia jego całkowitego zakończenia i rozliczenia, w zakres którego wchodzi:
a) stwierdzanie w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;
b) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji dotyczącej robót budowlanych w zakresie związanym z dokumentacją projektową;
c) udzielanie wyjaśnień dotyczących treści ewentualnych pytań zadawanych przez oferentów, a także konsultowania odpowiedzi na pytania zadane do opracowanej dokumentacji projektowej na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w terminach wymaganych przepisami prawa umożliwiających wywiązanie się Zamawiającego z jego zobowiązań wynikających z ustawy PZP;
d) wykonanie opracowań zamiennych lub uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych błędów i/lub braków w dokumentacji; Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni;
e) udział w naradach technicznych (tylko z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego), ponadto dopuszcza się bieżące konsultacje i uzgodnienia telefoniczne oraz za pomocą drogi elektronicznej (e-maile);
f) wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych związanych z dokumentacją projektową, w terminie niż dłuższym niż 3 dni;
g) zajęcia stanowiska w sprawach zgłoszonych przez Zamawiającego, w zakresie odnoszącym się do wykonanej dokumentacji, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego;”
3. Dokumentacja o której mowa w ust. 1 pkt 1 powinna zawierać:
1) wytyczne oraz ustalenia z Zamawiającym;
2) założenia przyjęte przez Projektanta (koncepcje po konsultacjach z Zamawiającym);
3) opis zadań, przyjętej idei i architektury połączeń;
4) opis konkretnych elementów (budowa, parametry, wymagania dot. parametrów oraz wskazówki instalacyjne);
5) zasady prowadzenia tras, mocowania przewodów, budowy przepustów, promienie gięcia, zapasy przewodów, itp.;
6) rysunki schematyczne (poglądowe), rysunki szczegółów (konfiguracje PEL, itp.);
7) schematy ideowe, rysunki wyposażenia szaf, podkłady z trasami i punktami końcowymi;
8) sposoby i adresacja krosowań;
9) oznaczenia portów – propozycja lub wg wymagań Użytkownika;
10) procedury pomiarowe – dokładnie opisane włącznie z ustawieniem przykładowego miernika, itp.;
11) odbiór i certyfikacja wykonanej instalacji – opis wymagań;
12) STWiOR (Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót)
Opisane pozycje w tych opracowaniach muszą być adekwatne do technologii i produktów opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej;
13) Przedmiar – kosztorys;
14) WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji);
15) specyfikację materiałową – na etapie projektu należy uwzględnić odpowiednią ilość zapasowych elementów wymiennych i odpowiednich narzędzi w celu zapewnienia możliwości przyszłej samodzielnej rekonfiguracji przez użytkownika.
4. Dokumentacja projektowa, która obejmuje:
1) instalacje sieci LAN w wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach budynku,
2) instalację urządzeń w serwerowni,
3) instalację dedykowanego zasilania dla instalacji logicznej LAN
musi zostać opracowana w oparciu o wymagania określone w dokumentach: „STANDARD INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH RESORTU FINANSÓW” (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz „STANDARD OBIEKTÓW PRZETWARZANIA DANYCH” (Załącznik nr 9 do SIWZ).”
5. Dokumentacja o której mowa w ust. 1 powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:
1) Ustawią z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 7 lipca 2004r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późn. zm.),
3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. z 2013 nr 1129 późniejszymi zmianami),
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 nr 130, poz. 1389 późniejszymi zmianami),
5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami),
6) Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn zm.,


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 10:00


» Location

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
Olsztyn 10-950
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
Olsztyn 10-950
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in