Dostawa z montażem mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie ćwiczeniowego gabinetu kosmetycznego na kierunku Biokosmetologia, w ramach projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie ćwiczeniowego gabinetu kosmetycznego na kierunku Biokosmetologia, w ramach projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER.
Na skład wyposażenia gabinetu składają się:
Fotel kosmetyczny elektryczny 1 szt;
Fotel kosmetyczny manualny 1 szt;
Taboret kosmetyczny 3 szt;
Stolik kosmetyczny 2 szt;
Lampa Lupa 2 szt;
Podgrzewacz do wosku 1 szt;
Aparat do kawitacji 1 szt;
Aparat do mikrodermabrazji 1 szt;
Darsonval 1 szt;
Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej 1 szt;
Frezarka do manicure/ pedicure hybrydowego 1 szt;
Wapozon aparat do nawilżania skóry 1 szt;
Lampa led do manicure/ pedicure hybrydowego 1 szt;
Aparat do infuzji tlenowej 1 szt;
Laser kosmetyczny IPL - 1 szt;
Stolik do manicure 2 szt;
Prysznic świetlny urządzenie do terapii światłem 1 szt;
Autoklaw laboratoryjny 1 szt;
Urządzenie do depilacji światłem 1 szt;
Urządzenie wielofunkcyjne do badania skóry i włosów 1 szt;
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:
1/ dostawę wraz z wniesieniem, montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych w załączniku nr 1 do SIWZ, oraz przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt wykonawcy w miejsce wskazane odpowiednio do danej części w załączniku nr 1.
2/ Zagwarantował serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia.
3/ Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszącej co najmniej:
Fotel kosmetyczny elektryczny - 12 miesięcy;
Fotel kosmetyczny manualny – 12 miesięcy;
Taboret kosmetyczny – 12 miesięcy;
Stolik kosmetyczny – 12 miesięcy;
Lampa Lupa – 12 miesięcy;
Podgrzewacz do wosku – 12 miesięcy;
Aparat do kawitacji – 24 miesiące;
Aparat do mikrodermabrazji – 24 miesięce;
Darsonval – 24 miesięce;
Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej – 24 miesięce;
Frezarka do manicure/ pedicure hybrydowego – 24 miesięce;
Wapozon aparat do nawilżania skóry – 24 miesięce;
Lampa led do manicure/ pedicure hybrydowego – 12 miesięcy;
Aparat do infuzji tlenowej – 12 miesięcy;
Laser kosmetyczny IPL - 12 miesięcy;
Stolik do manicure - 12 miesięcy;
Prysznic świetlny urządzenie do terapii światłem - 12 miesięcy;
Autoklaw laboratoryjny – 24 miesięce;
Urządzenie do depilacji światłem - 12 miesięcy;
Urządzenie wielofunkcyjne do badania skóry i włosów - 12 miesięcy.
4/ Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
5/ Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
6/ Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,
7/ Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
7. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie kryterium:
1/Cena oferty brutto (C) – 60 % - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.
Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Co x 60 pkt = X gdzie:
Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert niepodlegających odrzuceniu,
Co – cena oferty ocenianej,
60 – waga procentowa ocenianego kryterium,
X – wartość punktowa ocenianego kryterium.
2/ Termin wykonania (T) - 40% - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najkrótszy termim wykonania, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej.

Uwaga! Termin wykonania należy określić w dniach kalendarzowych.
Zostaną odrzucone te oferty, które zawierają termin wykonania dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.


Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Tn/To x 40 pkt = X gdzie:
Tn – najkrótszy termin wykonania spośród ocenianych ofert,
To – termin wykonania badanej oferty,
40 – waga ocenianego kryterium,
X – wartość punktowa ocenianego kryterium.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryterium nr 1, 2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Personal hygiene products

» Buyer data

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in