Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą urządzeń (aparatów) do wykonywania testów na obecność COVID-19

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą urządzeń (aparatów) do wykonywania testów na obecność COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz – opisem szczegółowym.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ– szczegółowym opisie oferowanego asortymentu.
Rok produkcji urządzeń: nie wcześniej niż 2019 rok. Okres zawarcia umowy dostawy i umowy dzierżawy: do 12 miesięcy (system do diagnostyki molekularnej) oraz do 36 miesięcy (komora laminarna wraz z osprzętem), od dnia zawarcia umowy. Gwarancja na urządzenia: nie mniej niż 12 miesięcy. Termin dostawy urządzeń: do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin realizacji dostaw odczynników: 12 miesięcy. Terminy dostaw czastkowych: do 3 dni od dnia zamówienia. Przydatność minimum 6 miesięcy.
Nie dopuszcza się urządzeń regenerowanych, refabrykowanych czy też podrabianych. Koszty przyjazdów i koszty napraw w okresie gwarancji i w okresie zawarcia umów po stronie Wykonawcy. Jeżeli można przyjąć, że użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć parametry nie gorsze od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi). Wykonawca, który złoży ofertę równoważną musi do oferty załączyć dokładny opis, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. Jeżeli Zamawiający zapisał parametry wymagane jako przedział bądź jakiś inny zakres, to postawione wymagania są wymaganiami granicznymi, które należy spełnić, pod rygorem odrzucenia oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Pozostałe wymagania w siwz

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:30


» Location

ul. Szpitalna 2
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 2
Myślenice 32-400
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in