„Remont pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem i obróbkami blacharskimi budynku pawilonu handlowego przy ul. Lignozy 57-65 w Knurowie”.

» Notice description

3.1 Kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia z wszystkimi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego wykonania, tak by przedmiot zamówienia osiągnął gotowość do eksploatacji
3.2 Zakres prac projektowych:
1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu dachu, zgodnie z § 4 Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w związku z koniecznością zachowania parametrów technicznych istniejącego dachu - nie jest wymagane.
2) Zgodnie z wymaganiami programu funkcjonalno-użytkowego do obowiązków wykonawcy należy:
a. uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości od właścicieli działek sąsiadujących na czas wykonywania robót,
b. uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień z organami administracji państwowej, osobami fizycznymi lub prawnymi wynikających z obowiązujących przepisów i norm w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
c. wykonanie szczegółowego przedmiaru robót uwzględniającego realizację wszystkich robót remontowych.
3) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę zadania, uwzględnioną w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
4) Sprawowanie nadzoru budowlanego do czasu ukończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

3.3 . Zakres prac remontowych:
1) Przygotowanie i zabezpieczenie terenu na czas realizacji robót budowlanych.
2) Każdorazowe sprzątnięcie i uporządkowanie miejsca wykonywania robót.
3) Remont dachu obejmuje m.in.:
a. Rozbiórka pokrycia z papy, o pow. ok. 1 003,73 m2
b. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, o pow. ok. 84,30m2
c. Rozebranie rynien z blachy, ok. 118,51 m, (obejmuje tylko uszkodzone rynny, poza rynnami częściowo już wymienionymi na PCV)
d. Rozebranie rur spustowych, ok. 60m (obejmuje tylko uszkodzone rury spustowe, poza rurami spustowymi częściowo już wymienionymi na PCV)
e. Przygotowanie podłoża dachu pod pokrycie papą poprzez:
- oczyszczenia podłoża - podłoże musi być czyste i suche, wolne od luźnych płatów, żwiru, pyłu i brudu
- naprawienie i uzupełnienie rys, pęknięć, ubytków i szczelin, w konstrukcji dachu budynku kitem plastycznym, powierzchnia podłoża pod papę musi być równa
- zagruntowanie dachu środkiem gruntującym
f. Pokrycie dachu dwoma warstwami (podkładowa i wierzchniego krycia) papy termozgrzewalnej o pow. ok. 1 003,73 m2
g. Montaż nowych rynien dachowych - ok. 118,51 m (obejmuje tylko uszkodzone rynny, poza rynnami częściowo już wymienionymi na PCV)
h. Montaż nowych rur spustowych - 60m (obejmuje tylko uszkodzone rury spustowe, poza rurami spustowymi już częściowo wymienionymi na PCV)
i. Wykonanie obróbek blacharskich i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej oraz zabezpieczenie przed zerwaniem obróbek przez wiatr i połączenie z papą. Obróbki blacharskie winny być mocowane za pomocą kołków rozporowych, zabezpieczonych kapturkiem, uszczelnione, wykonane na zakładkę na spoiwie cynowo – ołowianym - ok. 105,15 m2
4) Sprzątnięcie i uporządkowanie miejsca wykonania robót po zakończeniu robót.
5) Wywóz materiałów odpadowych pochodzących z placu budowy i ich utylizacja.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:30


» Location

Strzelców Bytomskich 207
Bytom 41-914
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Strzelców Bytomskich 207
Bytom 41-914
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in