Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Folwarcznej w m. Witobel z materiału Wykonawcy - I etap

» Notice description

Zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową

Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Ponadto zakres prac obejmuje:
1) sporządzenie operatu kolaudacyjnego – 2 egzemplarze, na który składa się:
a) Dokumentacja powykonawcza:
b) Atesty na materiały i prefabrykaty,
2) Protokoły odbioru robót.
3) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń,

Technologia wykonania prac:
1) Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.
2) Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, brak w/w uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych.
3) Jeżeli w przedmiarze lub specyfikacji występują wskazania materiałowe na konkretnego producenta/nazwy producentów i produktów/należy odczytywać je jako przykładowe służące tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.
5) Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały.
6) Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.
7) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy w stosunku do osób trzecich.
8) Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót.
9) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu plan BIOZ nie później niż w ciągu 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia robót;


Klauzula społeczna:

1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługi i roboty budowlane określone
w dokumentacji projektowej oraz operatorzy sprzętu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, za wyjątkiem osób, których obowiązki nie polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05), co dotyczyć może między innymi kierownika budowy i kierowników robót branżowych.
2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.
4) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumienie przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.11.2020 | 09:00


» Location

Poznańska 11
Stęszew 62-060
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Stęszew
Poznańska 11
Stęszew 62-060
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in